Odbor ekonomiky a prevádzky Tlačiť E-mail

Odbor ekonomiky a prevádzky:

 

-       vytvára nevyhnutné materiálovo-technické podmienky pre plynulý chod ÚVZ SR pri dodržiavaní princípu hospodárnosti a efektívnosti

-       predkladá odboru rozpočtu požiadavky na finančné prostriedky

-       zabezpečuje nákup a dodávku materiálu pre ÚVZ SR

-       zabezpečuje a vykonáva hospodársko-technické a administratívne činnosti pre ÚVZ SR

-       vedie evidenciu materiálových zásob v sklade ÚVZ SR

-       zodpovedá za riadne vedenie technickej dokumentácie, zabezpečuje a riadi údržbu a opravu majetku v správe ÚVZ SR

-       zabezpečuje prevádzku energetických zariadení a vykurovacieho systému

-       spracováva agendu spotreby PHM a najazdených kilometrov

-       riadi a organizuje dopravu zamestnancov ÚVZ SR pri plnení úloh

-       zabezpečuje údržbu a obnovu automobilového parku

-       zabezpečuje a riadi prevádzku stravovacieho zariadenia ÚVZ SR

-       zabezpečuje pranie bielizne pre zamestnancov ÚVZ SR u externého dodávateľa

-       zodpovedá za odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou BOZP a PO

-       spolupracuje s technikom BOZP a PO

-       riadi činnosť zamestnancov vrátnice, rozmnožovne a upratovačiek ÚVZ SR


Referát verejného obstarávania zabezpečuje najmä tieto úlohy:

a)   určenie postupov organizačných jednotiek úradu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb, na uskutočnenie stavebných prác,

b)   realizáciu postupov verejného obstarávania tovarov, služieb, prác a výkonov pre úrad,

c)   spracovanie dokumentov a korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania,

d)   analytickú a štatistickú činnosť,

e)   sledovanie priehľadnosti verejného obstarávania a dodržiavanie pravidiel nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami,

f)    spracovanie informácii o uskutočnených nadlimitných metódach verejného obstarávania za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj o pripravovaných nadlimitných metódach verejného obstarávania v sledovanom roku,

g)   plnenie povinností  verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy,

h)   spoluprácu pri kontrole s inými kontrolnými orgánmi.