Základné informácie Tlačiť E-mail
Odborná spôsobilosť

Podľa § 5 ods. 4, písm. t) zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1:


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

a)   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

b)   hodnotenie vplyvov na verejné zdravie  alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,

c)   činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2, 3 a 7,

d)   uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach podľa písmena c) spod administratívnej kontroly podľa § 45 ods. 5,

e)   činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4,

f)    odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,

g)   prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.


Podľa § 16 ods. 3 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.


Podľa § 16 ods. 4 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   osvedčenie o akreditácii laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov,

c)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 5 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,

b)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 6 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 1 písm. c) až e) sa požaduje:

a)   ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v lekárskom odbore, vo farmaceutickom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej dva roky odbornej praxe alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru alebo zdravotníckeho smeru a najmenej tri roky odbornej praxe, ak v odsekoch 7 a 8 nie je ustanovené inak,

b)   odborná príprava na činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) podľa druhu vykonávanej činnosti,

c)   úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 7 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrových zariadeniach je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe.


Podľa § 16 ods. 8 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou na vykonávanie lekárskeho ožiarenia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v lekárskom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe.


Podľa § 16 ods. 9 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f) sa požaduje:

a)     ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,

b)     úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.


Podľa § 16 ods. 10 zákon č. 355/2007 Z.z.:

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. g) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

 

Podľa § 16 ods. 16 zákon č. 355/2007 Z.z.:

 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)   meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)   uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

Podľa § 16 ods. 17 zákon č. 355/2007 Z.z.:

K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží:

a)   doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis alebo doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,

b)   doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis; pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)   doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

d)   doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu,

e)   kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 6 písm. b),  odseku 12 písm. b) alebo odseku 13 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e), alebo § 15 ods. 3 písm. a) a b),

f)    kópiu osvedčenia o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a).S účinnosťou od 1. októbra 2012
sa podľa zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správny poplatok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení výška výberu správnych poplatkov takto:
 

- vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti:....................................................................10 €,

- vykonanie skúšky, alebo opravnej skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti:........30 €,

- vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti:................................................................................. 20 €.


Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
podľa § 19ga:


„Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.“

Posledná úprava Streda, 20 Január 2016 14:52