Záznam z prijatia veľvyslankyne Ukrajiny Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 23 November 2009 14:50

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Odbor medzinárodných vzťahov

 

Z á z n a m

 

Z prijatia veľvyslankyne Ukrajiny

J. E. Inny OHNIVETS

 

hlavným hygienikom Slovenskej republiky

doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH

 

dňa 18. novembra 2009 o 10.00hod

 

Prijatia sa zúčastnili:

 

Za ukrajinskú stranu:

J. E. Inna Ohnivets - veľvyslankyňa Ukrajiny

Dmytro Konyšev - 1. tajomník

 

Za slovenskú stranu:

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky

Ing. Šárka Kovácsová  - vedúca odboru medzinárodných vzťahov

 

Po oficiálnom uvítaní J. E. veľvyslankyňa Ukrajiny Inna Ohnivets /UA/ vyjadrila záujem o informácie ohľadom uzatvorenia hraníc s Ukrajinou, o ktorom, ako povedala, rokovala aj s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

V odpovedi na otázku pán hlavný hygienik Slovenskej republiky doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH /HH/ informoval o skutočnosti, že uvedené opatrenia týkajúce sa obmedzenia styku medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou boli cielené na slovenských občanov, ktorí využívali priechody pre peších v rámci nákupnej turistiky a Slovensko tak chce preventívne pôsobiť pri zmierňovaní možností šírenia chrípky.

 

UA požiadala HH o zistení možnosti znovu otvorenia všetkých hraničných priechodov, nakoľko takýto postup prevencie šírenia ochorenia medzi krajinami nie je odporúčaný WHO. Podľa slov UA situácia na Ukrajine sa stabilizuje, došlo k 5-10% poklesu šírenia ochorenia, školské zariadenia budú znovu otvorené, nakoľko vďaka opatreniam vlády došlo k poklesu ochorení aj medzi deťmi. Ako ďalej UA uviedla, obmedzenie pohybu medzi Ukrajinou a Slovenskom je veľmi bolestivá otázka, okolité krajiny nepristúpili k obdobným opatreniam. Preto UA apelovala na HH so zvážením uvedenej otázky s obavou možného zhoršenia vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom.

 

HH ubezpečil UA o dobrých úmysloch Slovenskej republiky, kde ako znovu zopakoval, uvedené opatrenia boli prijaté s úmyslom obmedzenia pohybu našich občanov v rámci nákupnej turistiky a tým k obmedzeniu šírenia ochorenia na naše územie. Situácia je nepretržite monitorovaná, ÚVZ SR je oboznámený s odporúčaniami WHO a s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

 

UA využila stretnutie k ponuke prehĺbenia spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou a súčasne vyjadrila uznanie Slovenskej republike pri podpore a pomoci Ukrajine v jej snažení o členstvo v Európskej Únii.

 

V nadväznosti na uvedené, HH informoval UA o iniciatíve Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá v rámci pomoci zašle na Ukrajinu diagnostické súpravy na 450 vyšetrení vírusu pandemickej chrípky A(H1N1)2009. Súčasne vyjadril želanie o sprostredkovanie nadviazania kontaktov na hlavného hygienika Ukrajiny.

 

UA vyjadrila uznanie Slovenskej republike za pomoc, ktoré sa jej dostalo a prisľúbila postúpenie žiadosti o nadviazanie kontaktu zodpovedným orgánom na Ukrajine.

 

Po záverečných výmenách zdvorilostí bolo stretnutie ukončené.

 

V Bratislave, dňa 18.11.2009

Vypracoval:   Ing. Šárka Kovácsová

Schválil:        doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MPH, hlavný hygienik SR