Organizačná štruktúra
O nás Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

svk Organizačná štruktúra (SK) (pdf)

eu Organizačná štruktúra (EN) (pdf)


 


Organizačný útvar

Vedúci zamestnanec

Hlavný hygienik SR

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
02/ 49 284 246
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekretariát hlavného hygienika SR
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Iveta Kintlerová
02/ 49 284 246
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Osobný úrad

email:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Jaroslava Antalová
02/ 49 284 381

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor legislatívy a práva

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Roman Soska
02/ 49 284 388

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kancelária hlavného hygienika SR

Mgr. Andrea Fedičová
02/ 49 284 369
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát krízového riadenia

Ing. Alžbeta Jamrichová
02/ 49 284 284

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát verejného obstarávania

Ida Olšová

02/ 49 284 280

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko
02/ 49 284 386

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekcia financovania, rozpočtu a prevádzky

PhDr. Juraj Lovásik
02/ 49 284 282

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor rozpočtu a financovania

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Renáta Pinková
02/49 284 286

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor ekonomiky a prevádzky úradu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekcia ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia

MUDr. Iveta Trusková, PhD.
02/ 49 284 392

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor hygieny životného prostredia

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Michal Jajcaj
02/ 49 284 375

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Monika Zámečníková
02/ 49 284 241

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Odbor ochrany zdravia pred žiarením

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RNDr. Veronika Drábová, PhD.
02/ 49 284 204

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
02/ 49 284 352, 02/ 49 284 420

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekcia ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.

02/ 49 284 366

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor epidemiológie

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. et Mgr. Adriana Mečochová
02/ 49 284 330

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor hygieny detí a mládeže

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Odbor lekárskej mikrobiológie

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Edita Staroňová, PhD.

02/ 49 284 275, 02/ 49 284 278

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
02/ 49 284 240

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekcia medzinárodných vzťahov a komunikácie

Ing. Peter Zsapka, MBA
02/ 49 284 394

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor medzinárodných vzťahov

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát komunikačný


e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Daša Račková
02/49 284 372, 0917 802 500
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor organizačno - dokumentačný

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


Telefóny zoznam zamestnancov
 (pdf)
aktualizácia zo dňa: 27.5.2020