Aktualizovaný Program ozdravenia výživy PDF Tlačiť E-mail
Streda, 22 Júl 2009 10:44

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 17.12.2008 prerokovala a schválila návrh aktualizovaného Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky.

Dôvodom aktualizácie "Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky"  je prijatie viacerých významných dokumentov v oblasti výživy na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskej komisie, ktoré obsahujú upravenú stratégiu, priority a ciele. Ako príčinná súvislosť  u Európskeho obyvateľstva sú uvádzané, napr.:

-    demografický posun smerom k starším vekovým skupinám

-    rozvoj epidémie obezity

-    pretrvávajúci nepriaznivý zdravotný stav, najmä pokiaľ ide o vysoký výskyt kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení a diabetu

-    nové vedecké poznatky v oblasti výživy

-    nové priority v oblasti vedy a výskumu vo výžive

-    nová legislatíva Európskej únie v oblasti potravín a výživy.

 

Premietnutie upravenej stratégie, priorít a cieľov ako úloh členských krajín Európskej únie sa v Slovenskej republike v súčasnosti uskutočňuje prijímaním významných dokumentov a programov v špecifických oblastiach, ako sú napríklad Národný program prevencie obezity, Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky, Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

Hlavné ciele Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky sú:

  • Zlepšiť zdravotný stav a dosiahnuť tak zníženie  prevalencie neprenosných chorôb súvisiacich s výživou, ako sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, niektoré onkologické ochorenia ,  diabetes a osteoporóza. 

  • Zvrátiť  trend obezity u obyvateľstva SR, najmä u detí a mládeže.

  • Dosiahnuť zníženie prevalencie deficitu pozitívnych nutrientov vo výžive a dosiahnuť zníženie rizikových faktorov výživy.

  • Zvýšiť celkové uvedomenie a pochopenie vplyvu výživy na zdravie človeka a kladného pôsobenia preventívnych zásahov do výživy a stravovania.

  • Legislatívne podporovať a usmerňovať poľnohospodársku prvovýrobu a potravinársku výrobu nutrične hodnotných a zdravotne bezpečných potravín v súlade s aktuálnymi požiadavkami zdravej výživy a s legislatívnymi normami.

  • Prijať a presadzovať odporúčané výživové dávky pre obyvateľov Slovenskej republiky a z nich odvodenú odporúčanú spotrebu potravín v súlade so súčasnými vedeckými odporúčaniami  a s legislatívnymi normami. 

  • Presadzovať nové koncepcie rozvoja všetkých foriem spoločného stravovania obyvateľstva, najmä predškolského, školského a vysokoškolského, v domovoch sociálnych služieb, zamestnancov na pracoviskách, v zariadeniach spoločného stravovania reštauračného typu.

Doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik

 

V Bratislave 18.12.2008

Aktualizovaný Program ozdravenia výživy (pdf)

Posledná úprava Pondelok, 12 Marec 2012 10:21