Pracovná skupina pre imunizáciu Tlačiť E-mail

Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) bola v novembri 2006 menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradná skupina Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre problematiku týkajúcu sa imunizácie, najmä predkladania návrhov na antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. PSPI odporúča mimoriadne očkovanie a aplikačné postupy pri použití očkovacích látok, navrhuje stratégiu Národného imunizačného programu v Slovenskej republike, očkovací kalendár na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, zavádzanie nových druhov očkovacích látok a nových druhov očkovania v Slovenskej republike. Pripravuje návrhy na zosúlaďovanie stratégie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.

Členovia PSPI:


RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. predseda PSPI, vedúci odboru epidemiológie ÚVZ SR, podpredseda Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS v SR, predseda poradného zboru hlavného hygienika SR pre epidemiológiu, člen Správnej rady Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC), kontaktná osoba UNAIDS, kontaktná osoba pre Európsky systém rýchleho varovania a reakcie (EWRS), kontaktná osoba pre Európsku sieť pre surveillance sexuálne prenosných ochorení (ESSTI), člen pracovnej skupiny pre implementáciu Medzinárodných zdravotných predpisov (WHO), kontaktný bod pre riešenie problematiky imunizačného programu (WHO), kontaktný bod pre Európsky imunizačný týždeň (WHO), člen OEWG (otvorenej pracovnej skupiny pripravenosti na pandémiu chrípky), kontaktný bod FluNet (sieť WHO pre surveillance chrípky) a kontaktný bod pre EPIET (Tréningový program ECDC pre intervenčnú epidemiológiu).

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava


prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, podpredsedníčka PSPI, hlavná odborníčka pre epidemiológiu, členka Poradného zboru ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb), členka Kategorizačnej komisie pre vakcíny MZ SR, predseda pracovnej skupiny pre kategorizáciu vakcín J07, zástupca SR v Health Security Committy - Section Influenza (EK Luxemburg), členka Pandemickej komisie vlády SR, vedecký tajomník Slovenskej epidemiologickej asociácie, vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK Martin, vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin


MUDr. Jarmila Lančová, tajomníčka PSPI, členka Zboru pre kvalitu liečiv ŠÚKL, členka Komisie pre bezpečnosť liečiv ŠÚKL.

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava


prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., člen Výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti, dekan Fakulty zdravotníctva SZU Bratislava v Banskej Bystrici, člen SIOP (Society International of Pediatric Oncology), člen v redakčných radách Editorial Board Neuroendocrinology Letters ISSN 0172-780X, Česko-Slovenská pediatrie /ČR/, Pediatrie pro praxi /ČR/, Chemotherapeutica Acta, Slovenský lekár, Detský lekár, člen komisie pre obhajoby doktorantských dizertačných prác v odbore onkológia MZ SR, člen komisie pre obhajoby vedeckých prác v pediatrii LF UK, člen Vedeckej rady, kolégia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, čestný člen Českej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre imunológiu a klinickú alergológiu SLS a Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, poradca riaditeľa DFNsP Banská Bystrica pre vedu výskum a rozvoj.
DFNsP Banská Bystrica Nám. Ľ. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica


MUDr. Peter Lipták, všeobecný praktický lekár pre dospelých, riaditeľ sekretariátu Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov SLS, predseda Sekcie všeobecných lekárov Slovenskej lekárskej komory.

Ambulancia praktického lekára, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava


doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., hlavný odborník pre lekársku mikrobiológiu, regionálny hygienik regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, zástupca MZ SR pre laboratórnu činnosť v komisii EÚ HSC C3 DG Sanco, biologický expert Senior Civil Emergency Palnning - Civil Protection Committee, NATO HQ, (zastupujúci MV SR), vedúci Národného referenčného centra pre pneumokoky, člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva SZU, člen vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva, SZU v Banskej Bystrici, Národná kontaktná osoba pre biologické zbrane, kontaktná osoba pre implementáciu aktivít ECDC v oblasti mikrobiológie, zástupca Slovenskej republiky v HSC sekcia CBRN, zástupca rezortu zdravotníctva v problematike Biopreparadness.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica


RNDr. Jozef Slaný, CSc., riaditeľ odboru farmácie, člen Európskej liekopisnej komisie pri Rade Európy, člen Európskeho výboru pre lieky a farmaceutickú starostlivosť pri Európskom riaditeľstve pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť Rady Európy, člen pracovnej skupiny pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky pri Rade ministrov EÚ, člen Farmaceutického výboru pri Európskej komisii, predseda kategorizačných rád MZ SR pre lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, člen Rady pre technickú normalizáciu pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, člen spoločných odborových komisií Farmaceutickej fakulty UK pre vedné odbory doktorandského štúdia: 52-03-9 Galenická farmácia a 52-06-9 Sociálna farmácia - lekárenstvo, člen atestačných komisií na SZU v Bratislave pre základné farmaceutické odbory: lekárenstvo a farmaceutická technológia, externý prednášateľ na SZU z organizácie a riadenia farmácie, oponent diplomových a doktorandských prác obhajovaných na Farmaceutickej fakulte UK, odborný redaktor odborného časopisu MZ SR a SZU Farmaceutický obzor a člen redakčnej rady časopisu Lekárnik.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37


MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, pediater - infektológ, lekárka Ambulancie pre očkovanie rizikových detí Detskej fakultnej nemocnice Košice, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice, členka Slovenskej infektologickej spoločnosti.
DFN, Trieda SNP č. 1, 040 01 Košice

 

MUDr. Pavol Šimurka, PhD,, prednosta Pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, člen CEVAG (Central European Vaccinology Awareness Group), krajský odborník pre pediatriu – Trenčiansky kraj, predseda Sekcie kardiometabolických ochorení Slovenskej pediatrickej spoločnosti, člen pracovnej skupiny J07 pre kategorizáciu vakcín MZ SR.

Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

 

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, vedúca odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, národná kontaktná osoba pre nozokomiálne nákazy pri ECDC, členka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, krajská odborníčka pre epidemiológiu  – Trenčiansky kraj, členka poradného zboru pre epidemiológiu, odborná konzultantka pre ÚDZS pre oblasť nozokomiálnych nákaz, členka redakčnej rady časopisu Nozokomiálne nákazy, členka vedeckej rady Fakulty zdravotníctva TU A. Dubčeka v Trenčíne .

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 3, 911 01 Trenčín

 

Aktualizované: 29. 5. 2013

Posledná úprava Štvrtok, 27 November 2014 15:21