RÚVZ KN/ ÚVZ SR: Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae v Komárne zaradili medzi najvýznamnejšie európske laboratóriá Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 20 August 2019 13:05

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Komárne a jeho Národné referenčné centrum(NRC)  pre Vibrionaceae zaznamenali v odborných kruhoch významný úspech. Po takmer ročnej snahe boli inštitúcie prijaté do spoločnosti najvýznamnejších európskych laboratórií, takzvaného VibrioNet Europe, ktoré monitorujú výskyt vibrií vo vodách využívaných pre rekreačné aktivity s cieľom predchádzať výskytu závažných vibriových ochorení.


„Táto spolupráca nám dáva možnosť využiť potenciál spolupracujúcich inštitúcií na zlepšenie, rozšírenie, prípadne spresnenie laboratórnej diagnostiky vibrióz (infekcií spôsobených vibriami) a umožní nám výmenu cenných skúseností s kolegami. Rovnako prispejeme k mapovaniu výskytu vibrií v Európe, ktoré sa so zmenou klímy stávajú významnými patogénmi aj v našich oblastiach,“
 povedal Martin Sojka, vedúci NRC pri RÚVZ so sídlom v Komárne s tým, že infekcia spôsobená vibriami môže spôsobiť nemalé zdravotné problémy, pričom cieľom uvedených laboratórií je tiež navrhnúť opatrenia na možné vylúčenie alebo zníženie takéhoto rizika.


RÚVZ so sídlom v Komárne a jeho NRC pre Vibrionaceae je v Slovenskej republike jedinou a v regióne strednej a východnej Európy jednou z dvoch inštitúcií zapojenou v sieti VibrioNet Europe. NRC pre Vibrionaceae bolo takto prijaté medzi najlepších, a to do spoločnosti laboratórií z Pasteurovho ústavu v Paríži, Kochovho inštitútu v Berlíne, Nemeckého spolkového ústavu pre predchádzanie rizikám, a do spoločnosti viacerých popredných univerzít,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas a poďakoval sa za šírenie dobrého mena slovenských odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva v zahraničí.Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae pri RÚVZ so sídlom v Komárne:

  • ako jediné laboratórium v SR monitoruje výskyt vibrií vo vodách využívaných na kúpanie, v ktorých sa predpokladá zvýšené riziko výskytu týchto baktérií; sleduje virulenciu (potenciál vyvolať ochorenie) a toxinogenitu Vibrio cholerae izolovaných na Slovensku s cieľom predchádzať výskytu závažných vibriových infekcií, ktoré môžu spôsobiť nielen infekcie kože, rán a mäkkých tkanív, ale aj hnačky, zvracanie a v najzávažnejších prípadoch sepsu

  • s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečuje nadstavbovú diagnostiku – potvrdenie identifikácie (reidentifikáciu) suspektných vibrií pre laboratóriá ÚVZ SR, RÚVZ v SR a všetky laboratóriá klinickej mikrobiológie

  • vykonáva sérologickú typizáciu Plesiomonas shigelloides a v súčasnosti ako jediné NRC v Európe vlastní kompletnú sadu typizačných sér

  • je pripravené na diagnostiku cholery v prípade zavlečenia na územie SR

  • členom VibrioNet Europe je od 23.07.2019
     

VibrioNet Europe:

  • je konzorciom najvýznamnejších európskych laboratórií, ktoré sa zaoberajú problematikou baktérií z rodu Vibrio a im príbuzných rodov

  • v rámci siete úzko spolupracujú laboratóriá špecializované na mikrobiológiu životného prostredia, klinickú mikrobiológiu a molekulárnu genetiku na hodnotení rizika pre vznik ochorení ľudí a zvierat; ide hlavne o zmeny výskytu a virulencie týchto baktérií vo vodách využívaných pre rekreačné aktivity, v súvislosti so zmenami klímyText pripravil: RÚVZ so sídlom v Komárne a Referát komunikačný ÚVZ SR