Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 07 December 2018 13:33

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 49 078 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 849,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 798/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 965 osôb, čo predstavuje 2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (499). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (277) a pneumónie (189).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2018 hlásených 3 986 ochorení (chorobnosť 150,2/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (470,1/100 000).

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 49. kalendárnom týždni 2018 hlásené v 26 výchovno - vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 24 materských škôl (po sedem v Trnavskom kraji a Košickom kraji, päť v Nitrianskom kraji, štyri v Prešovskom kraji a jedna v Žilinskom kraji) a dve základné školy v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 18 nazofaryngeálnych výterov a 7 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 384 vzoriek biologického materiálu (163 nazofaryngeálnych výterov a 221 dvojíc sér). Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 35 pozitívnych:

-          päť na vírus typu A bez bližšej špecifikácie

-          jedna na vírus chrípky typu A/H1pdm09

-          20 na adenovírus

-          štyri na respiračno-synciálny vírus

-          päť na Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2018 

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 49. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019 

graf2Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019 

graf3Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky