Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 19 Október 2018 12:02

chripkaV 42. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 42 102 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 591/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla  o 4,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 157,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 019 osôb, čo predstavuje 2, 4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (614). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (275) a pneumónie (130).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2018 hlásených 3 056 ochorení (chorobnosť 115,5/100 000), čo predstavuje 7, 2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 9,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (360,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 42. kalendárnom týždni 2018 hlásené v siedmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o jednu materskú školu v Banskobystrickom kraji, jednu v Trnavskom kraji, dve v Prešovskom kraji a tri materské školy v Košickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 42. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 14 nazofaryngeálnych výterov a 23 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne na adenovírus (graf 3).


Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2018

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 42. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2018/2019

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky