Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania (doplnenie stanoviska zo dňa 4.10.2018) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18 Október 2018 12:11

V súvislosti s medializovanými informáciami, ktorými sa poukazuje na  porušovanie zákonov o ochrane osobných údajov od roku 2013 zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza nasledovné stanovisko:
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dementuje informáciu o tom, že všeobecní lekári pre deti a dorast (ďalej len „pediatri“) boli pri poskytovaní osobných údajov osôb, ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť povinného pravidelného očkovania, chránení len záväzným stanoviskom Úradu na ochranu osobných údajov SR a že po uplynutí platnosti tohto záväzného stanoviska pediatri porušovali v danom čase platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Generálna prokuratúra SR vydala dňa 13.05.2013 pod č. : VI/3 Gd 85/13-1 stanovisko, v ktorom uvádza: „Pokiaľ ide o povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych  pracovníkov poskytovať orgánom verejného zdravotníctva všetky informácie a údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať na plnenie ich úloh (§ 52 ods. 5 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.) je nesporné, že táto povinnosť zahŕňa aj povinnosť oznámiť odmietnutie povinného očkovania alebo nariadeného očkovania a to za účelom vyvodenia priestupkovej zodpovednosti voči povinnej fyzickej osobe. Ide o informácie a údaje, ktoré svojim obsahom sú nevyhnutné pre výkon verejnej správy na úseku verejného zdravotníctva, pričom ich rozsah je určený jeho účelom, v danom prípade vyvodením zodpovednosti za protiprávne konanie. Je preto logické, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný okrem skutočnosti odmietnutia očkovania oznámiť aj osobné údaje osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu, resp. osobné údaje ich zákonných zástupcov a to v rozsahu, aby mohol byť zabezpečený riadny výkon verejnej správy, t.j. uskutočnením priestupkového konania dosiahnuť realizáciu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení formou povinného očkovania.“
 

Podľa § 52 ods. 5 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení.

Podľa § 52 ods. 5 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

Podľa § 13 ods. 5, tretej vety vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „vyhláška č. 585/2008 Z. z.), ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu; lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania. 

Podľa § 14  vyhlášky č. 585/2008 Z. z., lekár, ktorý vykonáva očkovanie, zasiela do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po vykonaní očkovania údaje o pravidelnom povinnom očkovaní v určenej elektronickej podobe podľa prílohy č. 5 regionálnemu úradu.

Podľa § 60 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. orgány verejného zdravotníctva spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

Podľa § 60 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.
 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. c) a e), čl. 9 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), pričom právny základ pre poskytovanie osobných údajov pediatrami a pre následné spracúvanie osobných údajov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) GDPR je v :
 

a)   zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-   § 6 ods. 3 písm. l),

-   § 51 ods. 1 písm. a)

-   § 52 ods. 5 písm. f) a g)

-   § 60 ods. 2 a 3

 

b)   vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

-   § 13, § 14

-   príloha č. 5.

c)   zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

-   § 89a

 

Rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva o uložení pokuty za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, boli v rámci správneho súdnictva preskúmavané príslušnými súdmi Slovenskej republiky a tieto sa vo svojich rozsudkoch zaoberali aj námietkami žalobcov, ktorými poukazovali na možnú nezákonnosť poskytovania a spracúvania osobných údajov. Žiaden súd nevyslovil nezákonnosť poskytovania osobných údajov pediatrami, resp. následnú nezákonnosť spracúvania takto získaných osobných údajov zo strany orgánov verejného zdravotníctva v rámci priestupkového konania.
 

Dňa 10. októbra 2018 sa na Úrade na ochranu osobných údajov SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Úradu verejného zdravotníctva SR a zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Záverom pracovného stretnutia je, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri výkone oznamovacej povinnosti  - nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu, ktorá im vyplýva z vyššie citovaných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 585/2008 Z. z. neporušujú ani GDPR a ani zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.