Činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany Tlačiť E-mail

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť (pdf)

( používanie zubných rtg prístrojov, veterinárnych rtg prístrojov a celotelových kostných denzitometrov)

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (pdf)

Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)


Rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (pdf)


Vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať ako vyplnený PDF formulár (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .


Ostatnú dokumentáciu uvedenú v prílohe k prihláške je potrebné naskenovať a priložiť k prihláške do prílohy (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) alebo zaslať poštou na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 BratislavaPlatenie správnych poplatkov TU.


Podpis žiadateľa na prihláške a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Na uvedenú e-mailovú adresu je možné zasielať aj žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti.


V prípade, že uvedené doklady nebudú do 30 dní doručené na ÚVZ SR, nebudete pozvaný na skúšku odbornej spôsobilosti a Vaša žiadosť bude považovaná za bezpredmetnú.

 

Podľa § 6 ods. 1, písm. i), j), k) a l)  zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti, zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu a uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48.

Podľa § 45 ods. 1 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)  meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b)  špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť.


Podľa § 45 ods. 2 zákon č. 87/2018 Z. z.:

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží:

a)  doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie,

b)  doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)  doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.

Podľa § 45 ods. 3 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje:

a)  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak,

b)  absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,

c)  najmenej jeden rok odbornej praxe.


Podľa § 45 ods. 4 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore; úrad môže po posúdení obsahu štúdia uznať aj absolvovanie iného odboru, ak sa preukáže, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v príslušnej oblasti.

Podľa § 45 ods. 5 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje:

a)  odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu34) na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo

b)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení obsahu štúdia uznal, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia.