Expert na radiačnú ochranu Tlačiť E-mail

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu (pdf)

 

Rozsah požadovaných znalostí na overenie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (pdf)


Zoznam expertov na radiačnú ochranu (pdf)


Vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať ako vyplnený PDF formulár (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Ostatnú dokumentáciu uvedenú v prílohe k prihláške je potrebné naskenovať a priložiť k prihláške do prílohy (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) alebo zaslať poštou na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

 


Platenie správnych poplatkov TU.


Podpis žiadateľa na prihláške a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania ústneho pohovoru na ÚVZ SR.


Na uvedenú e-mailovú adresu je možné zasielať aj žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti.


V prípade, že uvedené doklady nebudú do 30 dní doručené na ÚVZ SR, nebudete pozvaný na ústny pohovor a Vaša žiadosť bude považovaná za bezpredmetnú.

 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane expert na radiačnú ochranu je osoba s odbornými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie poradenstva zameraného na zabezpečenie radiačnej ochrany, ktorej vzdelanie, odbornú prax a odbornú spôsobilosť uznala komisia; komisiu vymenuje ad hoc hlavný hygienik Slovenskej republiky. Komisia má najmenej troch členov, z toho dvaja členovia musia byť nezávislí externí odborníci z príslušnej oblasti radiačnej ochrany s najmenej desaťročnou praxou.

 

Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Podľa § 51 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z. z. je žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu povinný preukázať:

 

a)    znalosť odboru a jednotlivých oblastí radiačnej ochrany podľa odsekov 13 a 14,

b)    že najmenej desať rokov nepretržite vykonával odbornú prax a získal skúsenosti a zručnosti v príslušnej oblasti radiačnej ochrany.

 

Podľa § 51 ods.  5 zákona č. 87/2018 Z. z.  žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 priloží:

 

a)    overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,32)

b)    overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,33)

c)    popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe,

d)    doklady preukazujúce znalosti z jednotlivých oblastí radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných publikácií, certifikáty, prednášková činnosť, doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v oblasti radiačnej ochrany v oblasti, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.

 

Ak žiadosť podľa odseku 4 podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť experta na radiačnú ochranu, v žiadosti uvedie aj

a)   obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,

b)   identifikačné číslo zamestnávateľa.

 

Odborná spôsobilosť žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu sa overuje

a)   posúdením

1.    úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

2.    splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti a

b)   ústnym pohovorom.

 

Počas ústneho pohovoru komisia preveruje odborné znalosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu; žiadateľ požiadavkám zákona vyhovie, ak sa na tom uznesie najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie. Komisia oznámi žiadateľovi výsledok pohovoru ústne po jeho skončení a o priebehu a výsledku ústneho pohovoru vyhotoví zápisnicu.

 

Žiadateľovi o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odsekov 13 a 14, úrad na návrh komisie vydá oprávnenie konať ako expert na radiačnú ochranu v príslušnej oblasti (ďalej len „certifikát“), ktoré obsahuje

 

a)    meno, priezvisko a bydlisko osoby,

b)    vymedzenie rozsahu poskytovania odborného poradenstva,

c)    číslo certifikátu,

d)    platnosť certifikátu, ktorá je desať rokov odo dňa vydania certifikátu, s uvedením možnosti predĺženia jeho platnosti,

e)    dátum vydania certifikátu.

 

Podľa § 51 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z. dobu platnosti certifikátu možno na základe opätovného pohovoru podľa odseku 7 predĺžiť o ďalších päť rokov, a to aj opakovane.

 

Úrad zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu fyzickú osobu, ktorej vydal certifikát; úrad uzná a zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu aj právnickú osobu, ak zamestnáva najmenej jednu odborne spôsobilú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odsekov 8 a 9.

 

Podľa § 51 ods. 13 zákona č. 87/2018 Z. z. expert na radiačnú ochranu je oprávnený poskytovať odborné poradenstvo pre

 

a)    jadrové zariadenia,

b)    lekárske ožiarenie a pracoviská, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,

c)    pracoviská s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,

d)    pracoviská s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,

e)    pracoviská s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na ochranu obyvateľov pred ožiarením z prírodných zdrojov žiarenia.