Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (29. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Júl 2018 11:31

swimRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrole hygienického stavu (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie) prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Vzhľadom k nestabilnému a často chladnému počasiu bola návštevnosť v 29. týždni nízka.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 29. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 14 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá

 

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov

TN

 

Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara – Liptovský Trnovec 

VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora, VD Orava – ATC JAMI

BB

Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko - jazero

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM   

KE

Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

Ružín – Košice, Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky, Jazero Úhorná

VN – vodná nádrž               ATC - autokemping           VD – vodné dielo         


Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie mali  na základe výsledkov laboratórnych analýz aj menšie lokality s nižšou návštevnosťou, monitorované prvý raz v kúpacej sezóne (ďalej len „KS“) 2018:
Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, VN Prusy, VN Stará Myjava, VD Kráľová, Kaskády, GEČA (znížená priehľadnosť) a IZRA (znížená priehľadnosť).


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali v 29. týždni na prírodných vodných plochách:
Krpáčovo – jazero, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero. Na budúci týždeň je plánovaný odber vzoriek vody napr. na lokalitách: Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov.


V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky
je PK Delňa.


Počas KS 2018 nebudú monitorované napr.:
Dolno Hodrušské jazero (z dôvodu poruchy hrádze); VN Opatová, Trenčín (nedostatok vody v nádrži); RO Kunovská priehrada Sobotište (nedostatočné napustenie vody, malý prítok, výskyt vegetácie a hniezdenie viacerých druhov vtákov).


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo na základe odberov zo dňa 11.7.2018 zistené na lokalite Turzovské jazero.


Opakovaný odber vzorky vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina - Bátovce z 10.7.2018 potvrdil nevyhovujúcu kvalitu pre ukazovatele priehľadnosť a chlorofyl a, zvýšenú prítomnosť cyanobaktérií a nad rámec boli prekročené farba a reakcia vody. Na lokalite bola preto umiestnená tabuľa upozorňujúca na skutočnosť, že voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov. Opakovaný odber bol vykonaný dňa 17.7.2018, pričom bol zrealizovaný aj odber na ekotoxicitu.


Prevádzkovateľ
areálu v rekreačnej oblasti RO Gazarka Šaštín Stráže bol upozornený na nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie (vysoký výskyt cyanobaktérií – tzv. vodného kvetu a chlorofylu a, ďalší odber plánovaný dňa 25.07.2018).


Prekročenie biologického ukazovateľa
kvality vody (chlorofylu a) a zvýšený obsah celkového fosforu bol zistený na Rybníkoch Slovenská Volová. Prekročená hodnota celkového fosforu bola zaznamenaná aj na Laborci Humenné. Ide o zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý nemá priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na
prevádzku malo na konci 29. týždňa 173 kúpalísk (567 bazénov).

 


Z dôvodu nepriaznivého počasia bola prevádzka prerušovaná napr. na Kúpalisku Kežmarok a Kúpalisku Spišský Hrhov. Od 14.7.2018 – 19.7.2018 bola prevádzka prerušená v AquaFun PARK Veľká Lomnica a od 16.7.2018 pretrváva prerušenie prevádzky z dôvodu chladného a daždivého počasia na Letnom termálnom kúpalisku "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch.


V 29. týždni bol vykonaný štátny zdravotný dozor
(ďalej len „ŠZD“) a kontrolné odbery vzoriek boli odobraté z bazénov na laboratórne vyšetrenie napr. na kúpaliskách: Rekreačné zariadenie Pstružné - vonkajší bazén, LK Nitra, TK Retro Thermal Diakovce, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom, Brezno - Zadné Hálny - LK AQUA - RELAX Lívia, Verejné kúpalisko Jasenie, Termálne kúpalisko Komárno, LK Topoľčany, Vodný raj Vyhne, Krasňany, Zbojnička Rača, LK Pezinok – Sever, LK Brezová pod Bradlom, Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a.s., LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Kúpalisko Chalmová, Čajka.


Ku prevádzkovaným kúpaliskám ďalej uvádzame:

  • Detský bazén bude prevádzkovaný v závislosti od počasia v AQUAPARK – SLK, nebude prevádzkovaný v rekreačno - športovom areály Športcentre EKOMA a t. č. mimo prevádzky je na Biokúpalisku BOROVICA.

  • Na Kúpalisku Krupina - Tepličky nebude prevádzkovaný oddychový bazén a do odvolania na kúpalisku DÚHA v Partizánskom vnútorný bazén.


Zhoršená mikrobiologická kvalita vody
na kúpanie bola zistená  na základe ostatných odberov na LK SAMŠPORT Myjava (detský bazén) a NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce (plavecký bazén). Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody.

V rámci ŠZD bol vykonaný opakovaný odber vzoriek vody z bazénov na Kúpalisku Remata, TK Patince, Wellness centrum Patince, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou a LK Modra, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie. Výsledky laboratórnych rozborov vôd preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie vo všetkých sledovaných bazénoch okrem neplaveckého bazéna č.1 (ľavého) na LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, kde naďalej pretrvávalo mikrobiologické znečistenie (opakovaný odber vykonaný dňa 17.7.2018).


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky na KS 2018 stále prebieha na kúpaliskách:
Bazén pri Penzióne Slanický dvor, Penzión KOTVA, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v obci Mošovce a LK Podskalie.


Stavebné úpravy (rekonštrukcie) prebiehajú v areáloch kúpalísk
: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec a Národné centrum vodného póla Nováky.


Počas KS 2018 nebudú v prevádzke kúpaliská: Vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce; Horná Lehota - Krpáčovo, Hotel Polianka, vonkajší bazén; Košická Belá, Hotel GARDEN; LK Moldava n/Bodvou; LK TRITON v Košiciach; Hotel Legend; TK Katarína, Kremnica; Plážové kúpalisko Tornaľa – bazén.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky