ÚVZ SR: Množstvo chloridazon-desfenylu, ktoré bolo namerané vo vzorkách vody v Kvetoslavove, neohrozuje zdravie obyvateľov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 24 Máj 2018 13:27

Chloridazon-desfenyl je nerelevantný metabolit pesticídu chloridazon. Rozkladnými vlastnosťami nerelevantných metabolitov môžu byť napríklad až voda a oxid uhličitý. Podľa odporúčaní EK sú prípustné koncentrácie nerelevantných metabolitov až do 10  ug/L.


Čo sú to metabolity pesticídov?

Metabolity môžu vznikať degradáciou pesticídov alebo reakciou s inými látkami v prostredí. Ich prirodzené vlastnosti môžu v niektorých prípadoch byť porovnateľné alebo aj rizikovejšie s vlastnosťami materskej látky. Niektoré, naopak, nepredstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva alebo sú rizikové iba minimálne; preto sa používa delenie na relevantné a nerelevantné metabolity.


Čo to znamená, ak sú metabolity relevantné alebo nerelevantné?

Vlastnosti relevantných metabolitov sú porovnateľné alebo rizikovejšie s vlastnosťami materskej látky, pokiaľ ide o ich účinky na biologický cieľ alebo vykazujú závažné toxikologické vlastnosti. Pre hodnotenie toxicity pesticídov a ich metabolitov sa používajú viaceré kritériá - hodnotí sa akútna toxicita, chronická toxicita, genotoxicita, riziko karcinogenity atď. Nerelevantné metabolity nepredstavujú riziko, respektíve predstavujú len veľmi nízke riziko, pokiaľ ide o účinky na biologický cieľ a toxikologické účinky. Rozkladnými vlastnosťami nerelevantných metabolitov môže byť napríklad voda, respektíve oxid uhličitý.


Na základe čoho sa určuje relevantnosť metabolitov?

Relevantnosť metabolitov sa posudzuje už pri schvaľovaní účinnej látky. Účinná látka sa schvaľuje EK podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS to na základe hodnotenia spravodajského členského štátu, ktorý bol hodnotením účinnej látky poverený a na základe hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Jej klasifikáciu upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.


Z čoho vychádza Slovenská republika pri posudzovaní relevantnosti metabolitov?

Slovenská republika vychádza pri posudzovaní relevantnosti metabolitov  a pri ich zaradení k relevantným príp. nerelevantným metabolitom zo záverov  Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a z ďalších odborných materiálov, ktoré sú spracované napríklad Nemeckou agentúrou pre životné prostredie, Ústředním  kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brne atď.


Aké sú limity pre pesticídy a ich relevantné metabolity?

Pre pesticídy a ich relevantné metabolity je v pitnej vode stanovený limit 0,1 µg/l; tento limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd a každý relevantný metabolit. Zároveň celková suma pesticídov a relevantných metabolitov nesmie prekročiť 0,5 μg/l. Limitné hodnoty pesticídov majú charakter najvyššej medznej hodnoty, to znamená, že ich prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej. Limitné hodnoty pre nerelevantné metabolity platná národná legislatíva neurčuje. Informácie si možno vyhľadať vo vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.


Aké limitné hodnoty určuje pre nerelevantné metabolity európska smernica?

Zoznam a limity pre nerelevantné metabolity pesticídov neurčuje ani žiadny platný európsky právny predpis. Pre ich hodnotenie vydala EK v roku 2003 iba odporúčania (Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of  substances regulated under Council directive 91/414/EEC), podľa ktorých sa koncentrácie môžu pohybovať až do 10 µg/l. Z uvedených odporúčaní a z odporúčaní WHO pre pitnú vodu z roku 2011 (Guidelines for Drinking-water Quality) vychádzajú pri hodnotení metabolitov a nastavení limitov aj jednotlivé štáty. Napríklad pre nerelevantný metabolit chloridazon-desfenyl je na základe vyššie uvedených odporúčaní Nemeckou agentúrou pre životné prostredie stanovená limitná hodnota 3 µg/l. Limitná hodnota pre chloridazon-desfenyl je v Čechách určená ako suma s ďalším metabolitom chloridazonu (chloridazon-desfenyl-metyl) na 6 μg/l.


Sú teda naše predpisy pre pitnú vodu, tak ako uvádzajú aktivisti, odlišné od noriem okolitých štátov? 

Nie, ako členská krajina únie sme povinní rešpektovať smernice EÚ. Požiadavky na kvalitu pitnej vody a jej zdravotnú bezpečnosť sú v súlade s požiadavkami európskych smerníc pre pitnú vodu a na úrovni okolitých štátov. V porovnaní s požiadavkami európskej smernice sú dokonca prísnejšie a ukladajú aj vyšetrenie niektorých ukazovateľov, ktoré európska smernica nevyžaduje.


Aká je momentálna situácia v Kvetoslavove?

V Kvetoslavove bola zistená prítomnosť chloridazon-desfenylu v množstve 1,09 μg/l. Chloridazon-desfenyl patrí k nerelevantným metabolitom chloridazonu, na ktoré nie je možné uplatňovať limitnú hodnotu 0,1 µg/l (platnú pre relevantné metabolity). Doterajšie zistenia v súvislosti s vyšetrovaním kvality vody v Kvetoslavove nenasvedčujú o zdravotnom riziku pre obyvateľov. V prípade, ak by takáto situácia nastala, orgány verejného zdravotníctva príjmu opatrenia v súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.


Aké sú najbližšie kroky Úradu verejného zdravotníctva v danej problematike?

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravuje v spolupráci s rezortom životného prostredia a rezortom pôdohospodárstva postup pri zisťovaní, hodnotení a kontrole pesticídov vrátane ich metabolitov. Spoločne tiež pracujú na príprave nového zákona, ktorý sa zaoberá ochranou podzemných vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky