Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 04 Máj 2018 12:55

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 27 316 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 071,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 713,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 529 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (266). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (189) a  pneumónie (74).

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni 2018 hlásených 1 417 ochorení (chorobnosť 55,6/100 000), čo predstavuje 5,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 20,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (208,2/100 000).

V 18. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v jednej materskej škole v Trnavskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 9 nazofaryngeálnych výterov a 29 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola pozitívna jedna vzorka, v ktorej sa potvrdil  adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 220 vzoriek biologického materiálu (1 404 nazofaryngeálnych výterov a 816 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          250 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          220 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-          5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-          50 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          36 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          21 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          8 x vírus chrípky A/H3,

-          3 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          59 x adenovírus,

-          11 x respiračný syncyciálny vírus,

-          8 x Mycoplasma pneumoniae,

-          3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2018

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 18. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 46 prípadov SARI, z toho sa u 24 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V 16 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V 13 prípadoch ochorenie skončilo úmrtím, z toho u deviatich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3


Záver:

Celoslovenská úroveň chorobnosti na ARO v 18. kalendárnom týždni klesla o 11,7 % v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom, chorobnosť na CHPO klesla o 20,8 %. Výchovno-vzdelávací proces z dôvodu zvýšenej chorobnosti bol prerušený v jednej materskej škole v Trnavskom kraji. Prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI) hlásený nebol. Chrípková sezóna 2017/2018 sa 18. kalendárnym týždňom 2018 končí.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky