Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Apríl 2018 13:00

chripkaV 16. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 32 472 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 205,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 958,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 703 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (410). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (205) a  pneumónie (88).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni 2018 hlásených 2 177 ochorení (chorobnosť 80,8/100 000), čo predstavuje 6,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 22,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (285,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 16. kalendárnom týždni 2018 hlásené v jednej základnej škole v Nitrianskom kraji a v dvoch materských školách (jedna v Trnavskom kraji a jedna v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 33 nazofaryngeálnych výterov a 25 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri pozitívne. Z toho sa potvrdil:   

-     v dvoch prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     v jednom prípade vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus.
 

V 16. kalendárnom týždni 2018 sa z celkového množstva 58 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v troch prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 5,2 % vyšetrených vzoriek. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky A (67 %) v porovnaní s vírusom chrípky B (33 %).
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 132 vzoriek biologického materiálu (1 376 nazofaryngeálnych výterov a 756 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     250 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     220 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     58 x adenovírus,

-     49 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     36 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     21 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     11 x respiračný syncyciálny vírus,

-     8 x vírus chrípky A/H3,

-     8 x Mycoplasma pneumoniae,

-     5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     3 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2018

tab 


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 16. kalendárnom týždni 2018 bol dohlásený jeden prípad SARI u 23 ročného muža z Trenčianskeho kraja, ktorý ochorel v 10. kalendárnom týždni.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 45 prípadov SARI, z toho sa u 24 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V 16 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V 12  prípadoch ochorenie skončilo úmrtím, z toho u ôsmich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09.

 

 

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3Záver:

 

V 16. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO a CHPO takmer vo všetkých krajoch Slovenskej republiky a dostala sa na približne rovnakú úroveň chorobnosti zaznamenanej v rovnakom období predchádzajúcej chrípkovej sezóny. Chorobnosť na ARO klesla o 8,3 % a chorobnosť na CHPO klesla o 22,2 %. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky A (67 %) v porovnaní s vírusom chrípky B (33 %). Výchovno-vzdelávací proces bol z dôvodu zvýšenej chorobnosti prerušený v jednej základnej škole a v dvoch materských školách. Dohlásený bol jeden prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky