Infotrmácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Apríl 2018 12:14

chripkaV 15. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 36 180 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 315,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 186,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 784 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (389). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (233) a  pneumónie (162).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2018 hlásených 2 857 ochorení (chorobnosť 103,8/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 3,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (377,3/100 000).
 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 15. kalendárnom týždni 2018 hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 49 nazofaryngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 16 pozitívnych. Z toho sa potvrdil:   

-     v šiestich prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v troch prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09,

-     v troch prípadoch adenovírus,

-     v dvoch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v jednom prípade vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v jednom prípade vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
 

V 15. k. t. 2018 sa z celkového množstva 76 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 13 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 17,1 % vyšetrených vzoriek. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (61,5%) v porovnaní s vírusom chrípky A (38,5%).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 074 vzoriek biologického materiálu (1 343 nazofaryngeálnych výterov a 731 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     249 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     220 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     58 x adenovírus,

-     49 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     34 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     21 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     10 x respiračný syncyciálny vírus,

-     8 x vírus chrípky A/H3,

-     8 x Mycoplasma pneumoniae,

-     5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     3 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2018

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 15. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený prípad SARI. Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 44 prípadov SARI, z toho sa u 23 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V 15 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V 11  prípadoch ochorenie skončilo úmrtím, z toho u siedmich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-      www.flunewseurope.org,

-      http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
 graf3

Záver:

V 15. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO a CHPO takmer vo všetkých krajoch Slovenskej republiky a dostala sa na približne rovnakú úroveň chorobnosti zaznamenanej v rovnakom období predchádzajúcej chrípkovej sezóny. Chorobnosť na ARO klesla o 0,5 % a chorobnosť na CHPO klesla o 3,5 %. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (61,5 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (38,5 %). Výchovno-vzdelávací proces vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach prerušený nebol. Nový prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI)  hlásený nebol.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky