Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 06 Apríl 2018 12:42

chripka

V 14. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 36 052 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 321,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,4 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 269,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 764 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (416). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (221) a  pneumónie (127).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni 2018 hlásených 2 937 ochorení (chorobnosť 107,7/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 23,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (372,3/100 000).
 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 14. kalendárnom týždni 2018 hlásené v jednej materskej škole v Košickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 38 nazofaryngeálnych výterov a 69 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 24 pozitívnych. Z toho sa potvrdil:

-     v šiestich prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     v šiestich prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v troch prípadoch adenovírus,

-     v dvoch prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v jednom prípade vírus chrípky vírus chrípky A/H3,

-     v jednom prípade vírus chrípky A/H1pdm09,

-     v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus,

-     v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae.
 

V 14. k. t. 2018 sa z celkového množstva 107 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 19 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 17,7 % vyšetrených vzoriek. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky A (52,6 %) v porovnaní s vírusom chrípky B (47,4 %).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 998 vzoriek biologického materiálu (1 294 nazofaryngeálnych výterov a 704 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     243 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     218 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     55 x adenovírus,

-     48 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     34 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     18 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     10 x respiračný syncyciálny vírus,

-     8 x vírus chrípky A/H3,

-     8 x Mycoplasma pneumoniae,

-     5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     2 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2018

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 14. kalendárnom týždni 2018 bol hlásený jeden prípad SARI. Išlo o 62 ročnú ženu z Košického kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 43 prípadov SARI, z toho sa u 22 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V 14 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V 10  prípadoch ochorenie skončilo úmrtím, z toho u šiestich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3Záver:


V 14. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO a CHPO takmer vo všetkých krajoch Slovenskej republiky a dostala sa na úroveň chorobnosti zaznamenanej v predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Chorobnosť na ARO klesla o 9,4 % a chorobnosť na CHPO klesla o 23,7 %. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky A (52,6 %) v porovnaní s vírusom chrípky B (47,4 %). Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednom výchovno-vzdelávacom zariadení. Hlásený bol jeden nový prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky