Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Marec 2018 14:38

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 60 703 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 000,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 134,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 534 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (799). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (389) a  otitídy (346).

Ochorenia hlásilo 62 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2018 hlásených 7 755 ochorení (chorobnosť 255,5/100 000), čo predstavuje 12,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 22,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (690,4/100 000).
 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 11. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 30 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-          16 materských škôl (deväť v Žilinskom kraji, päť v Košickom kraji, jedna v Trenčianskom kraji a jedna v Prešovskom kraji),

-          13 základných škôl (osem v Prešovskom kraji, tri v Žilinskom kraji a dve v Košickom kraji),

-          jedna stredná škola v Prešovskom kraji.
 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO v 11. kalendárnom týždni pretrvával zákaz návštev v piatich lôžkových zdravotníckych zariadeniach v Bratislavskom kraji (nemocnica Ružinov, nemocnica Kramáre, nemocnica Petržalka, nemocnica Staré Mesto, nemocnica Malacky).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 108 nazofaryngeálnych výterov a 29 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 45 pozitívnych. Z toho sa potvrdil:   

-          v 27 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          v deviatich prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-          v troch prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-          v dvoch prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          v troch prípadoch adenovírus,

-          v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus.
 

V 11. k. t. 2018 sa z celkového množstva 137 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 41 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 29,9 % vyšetrených vzoriek. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (87,8 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (12,2 %).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 704 vzoriek biologického materiálu (1 122 nazofaryngeálnych výterov a 582 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          205 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-          192 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          47 x adenovírus,

-          42 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          22 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          13 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          7 x vírus chrípky A/H3,

-          9 x respiračný syncyciálny vírus,

-          7 x Mycoplasma pneumoniae,

-          4 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          3 x vírus parachrípky (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2018

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 11. kalendárnom týždni 2018 boli hlásené štyri prípady SARI. Išlo o 75 ročnú ženu z Nitrianskeho kraja, 55 ročnú ženu a 44 ročného muža z Trenčianskeho kraja a 62 ročnú ženu zo Žilinského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 41 prípadov SARI, z toho sa u 21 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V dvanástich prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v ôsmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V ôsmich prípadoch ochorenie skončilo úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
 graf3

Záver:

 

V 11. kalendárnom týždni chorobnosť na ARO a CHPO klesla vo všetkých krajoch Slovenskej republiky a aj vo všetkých vekových skupinách. Chorobnosť na ARO klesla o 9,3 % a chorobnosť na CHPO klesla o 22,6 %. Z jednotlivých krajov boli hlásené už len sporadické epidémie chrípky. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (87,8 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (12,2 %). Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 30 výchovno-vzdelávacích zariadeniach a pretrvával zákaz návštev v piatich lôžkových zdravotníckych zariadeniach v Bratislavskom kraji. Hlásené boli štyri nové prípady závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky