Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Marec 2018 14:55

chripka

V 10. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 67 559 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 204,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 43,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 407,0 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 677 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (915). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (397) a  otitídy (365).

Ochorenia hlásilo 62 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2018 hlásených 10 116 ochorení (chorobnosť 330,1/100 000), čo predstavuje 15,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 49,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (866,1/100 000).
 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 10. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 40 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     30 materských škôl (osem v Prešovskom a osem v Nitrianskom kraji, päť v Trnavskom kraji, štyri v Nitrianskom kraji, dve v Košickom kraji a v Banskobystrickom kraji, jedna v Trenčianskom kraji),

-     10 základných škôl (päť Trenčianskom, dve v Prešovskom a dve v Žilinskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO pretrvával zákaz návštev v 11 lôžkových zdravotníckych zariadeniach. Išlo o:

-     osem v Bratislavskom kraji (nemocnica Ružinov, nemocnica Kramáre, nemocnica Petržalka, nemocnica Staré Mesto, nemocnica Malacky, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Národný onkologický ústav),

-     dve v Prešovskom kraji (nemocnice Bardejov a nemocnica Prešov),

-     jedno v Trnavskom kraji (nemocnica Skalica)

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 111 nazofaryngeálnych výterov a 54 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 65 pozitívnych. Z toho sa potvrdil:   

-     v 27 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v 15 prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     v piatich prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v ôsmich prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     v dvoch prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09-like,

-     v siedmich prípadoch adenovírus.
 

V 10. k. t. 2018 sa z celkového množstva 165 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 58 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 35,2 % vyšetrených vzoriek. V chrípkovej etiológii dominoval vírus chrípky B (74,1 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (25,9 %).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 567 vzoriek biologického materiálu

(1 014 nazofaryngeálnych výterov a 553 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     196 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     165 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     44 x adenovírus,

-     39 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     20 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     13 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     7 x vírus chrípky A/H3,

-     8 x respiračný syncyciálny vírus,

-     7 x Mycoplasma pneumoniae,

-     4 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2018

tab

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

 

V 10. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených sedem prípadov SARI, ktoré sa vyskytli:

-     v Banskobystrickom kraji (87 ročný muž),

-     v Košickom kraji (61 ročný muž),

-     v Nitrianskom (67 ročný muž),

-     v Trnavskom kraji (60 ročná žena a 49 ročný muž),

-     v Trenčianskom kraji (76 ročný muž a trojročný chlapec).

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 37 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U sedemnástich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v ôsmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v ôsmich prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej. V siedmich prípadoch ochorenie skončilo úmrtím.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-      www.flunewseurope.org,

-      http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3 
 


Záver:

Epidemický výskyt ARO a CHPO pretrváva naďalej na celom území Slovenskej republiky. Chorobnosť na ARO v 10. kalendárnom týždni 2018 klesla o 43,2 %, chorobnosť na CHPO poklesla o 49,9 %. V chrípkovej sezóne 2017/2018 v 10. kalendárnom týždni dominoval vírus chrípky B (74,1 %) v porovnaní s vírusom chrípky A (25,9 %). Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 40 výchovno-vzdelávacích zariadeniach a pretrvával zákaz návštev v 11 lôžkových zdravotníckych zariadeniach.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky