Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Február 2018 14:17

chripkaV 7. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 112 818 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 4 940,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 10,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 10 743,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 882 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 647). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (631) a  otitídy (604).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2018 hlásených 21 735 ochorení (chorobnosť 951,8/100 000), čo predstavuje 19,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 12,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných (2 532,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 7. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 410 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     157 materských škôl (40 v Košickom kraji, 30 v Prešovskom kraji, 28 v Nitrianskom kraji, 23 v Žilinskom kraji, 18 v Trenčianskom kraji, 12 v Trnavskom kraji, štyri v Banskobystrickom kraji a dve v Bratislavskom kraji),

-     198 základných škôl (54 v Prešovskom kraji, 41 v Košickom kraji, 35 v Trenčianskom kraji, 32 v Nitrianskom kraji, 15 v Žilinskom kraji, 12 v Trnavskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji a tri v Bratislavskom kraji),

-     13 spojených materských a základných škôl (päť v Nitrianskom kraji, tri v Bratislavskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji a dve v Trnavskom kraji),

-     42 stredných škôl (10 v Nitrianskom kraji, 10 v Trenčianskom kraji, 10 v Košickom kraji, tri v Trnavskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, tri v Prešovskom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji).
 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný, respektíve naďalej platil, zákaz návštev v 23 zariadeniach. Išlo o:

-     19 zdravotníckych zariadeniach

-     osem v Bratislavskom kraji (nemocnica Ružinov, nemocnica Kramáre, nemocnica Petržalka, nemocnica Staré Mesto, nemocnica Malacky, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Národný onkologický ústav),

-     tri v Nitrianskom kraji (NsP Topoľčany, Liečebno výchovné sanatórium Nitra, FN Nové Zámky),

-     päť v Banskobystrickom kraji (Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora, nemocnica Revúca, nemocnica Žiar nad Hronom, nemocnica Rimavská Sobota, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica),

-     tri v Trenčianskom kraji (nemocnica Kežmarok, nemocnica Svidník, nemocnica Stará Ľubovňa),

-     štyri zariadenia pre seniorov

-     jedno v Bratislavskom kraji (Zariadenie pre seniorov Skalica) ,

-     jedno v Nitrianskom kraji (Domov dôchodcov Nové Zámky),

-     dve v Žilinskom kraji (Zariadenie pre seniorov Makov, zariadenie PARK Čadca).

 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 97 nazofaryngeálnych výterov a 30 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 68 pozitívnych. Z toho:

-     v 46 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v 13 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v štyroch prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v dvoch prípadoch adenovírus,

-     v dvoch prípadoch respiračný syncyciálny vírus,  

-     v jednom prípade vírus parachrípky.

 

            V 7. k. t. 2018 sa z celkového množstva 127 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 68 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 53,5 % vyšetrených vzoriek. Dominoval vírus chrípky B (86,8 %) v porovnaní s vírusom chrípky A.

 

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 033 vzoriek biologického materiálu (603 nazofaryngeálnych výterov a 430 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     127 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     49 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     32 x adenovírus,

-     22 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     8 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     6 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     6 x vírus chrípky A/H3,

-     8 x respiračný syncyciálny vírus,

-     5 x Mycoplasma pneumoniae,

-     3 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     2 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2018

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 7. kalendárnom týždni 2018 boli hlásené tri prípady SARI. Išlo o 52-ročného muža z Trenčianskeho kraja, 37-ročného muža z Trnavského kraja a 35-ročného muža z Bratislavského kraja, u ktorého ochorenie skončilo úmrtím a laboratórnym vyšetrením sa u neho potvrdila chrípka B bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 15 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho v jednom prípade ochorenie skončilo úmrtím. U šiestich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v troch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.  

 

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3
 

Záver:

Epidemický výskyt ARO a CHPO sa zaznamenáva na celom území Slovenskej republiky.  

Aktivita ARO v 7. kalendárnom týždni 2018 stúpla vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Chorobnosť na ARO najviac vzrástla v Bratislavskom kraji, Žilinskom kraji a Prešovskom kraji. Chorobnosť na ARO v rámci Slovenskej republiky vzrástla vo všetkých vekových skupinách, okrem vekovej skupiny 6 – 14 ročných detí. Najvyšší nárast chorobnosti bol zaznamenaný u osôb nad 15 rokov vo vekových skupinách 15 – 19 rokov, 20 – 59 rokov a 60 a viac rokov.

Aktivita CHPO v 7. kalendárnom týždni 2018 stúpla takmer vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, s výnimkou Banskobystrického kraja a Košického kraja, kde bol zaznamenaný mierny pokles vo výskyte CHPO. Chorobnosť na CHPO zotrváva vo všetkých krajoch vysoko nad epidemickým prahom. Najviac vzrástla v Prešovskom kraji a v Trnavskom kraji.  Chorobnosť na CHPO vzrástla vo všetkých vekových skupinách. Najvyšší nárast chorobnosti sa zaznamenal vo vekových skupinách 15 – 19 rokov a 20 – 59 rokov.

V chrípkovej sezóne 2017/2018 v etiológii chrípky dominuje vírus chrípky B (80 %) nad vírusom chrípky A (20 %).  V Slovenskej republike najviac cirkuluje vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus (57 %).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 410 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, z toho v 157 materských školách, 198 základných školách, 13 spojených materských a základných školách a v 42 stredných školách. Zákaz návštev bol vydaný, respektíve naďalej platil, v 19 zdravotníckych zariadeniach a štyroch zariadeniach pre seniorov.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 15 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho v 7. kalendárnom týždni 2018 zaznamenané jedno úmrtie. U šiestich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v troch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.  Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky