Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Február 2018 14:15

V 6. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 99 792 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 4 484,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 8,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 10 757,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 278 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 301). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (498) a otitídy (479).

Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2018 hlásených 18 855 ochorení (chorobnosť 847,3/100 000), čo predstavuje 18,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 15,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných (2 466,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 6. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 308 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- 110 materských škôl (27 v Košickom kraji, 24 v Trnavskom kraji, 19 v Nitrianskom kraji, 12 v Žilinskom kraji, 11 v Prešovskom kraji, osem v Trenčianskom kraji, päť v Bratislavskom kraji a štyri v Banskobystrickom kraji),
- 174 základných škôl (36 v Košickom kraji, 33 v Nitrianskom kraji, 31 v Prešovskom kraji, 28 v Trnavskom kraji, 26 v Trenčianskom, deväť v Banskobystrickom kraji, deväť v Žilinskom kraji a dve v Bratislavskom kraji),
- 24 stredných škôl (deväť v Trenčianskom kraji, sedem v Košickom kraji, štyri v Trnavskom kraj, tri v Prešovskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji).

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný, respektíve naďalej platil, zákaz návštev v dvoch nemocniciach v Prešovskom kraji (nemocnica v Kežmarku a nemocnica vo Svidníku), v jednej nemocnici v Nitrianskom kraji (nemocnica v Topoľčanoch), v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave a na jednej klinike a jednom oddelení Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 92 nazofaryngeálnych výterov a 32 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 60 pozitívnych. Z toho:
- v šiestich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky A/H1pdm09
- v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- v 40 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,
- v 11 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

V 6. k. t. 2018 sa z celkového množstva 124 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 60 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti nemu, čo predstavuje 48,4 % vyšetrených vzoriek. Dominoval vírus chrípky B (85 %) v porovnaní s vírusom chrípky A.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 906 vzoriek biologického materiálu (506 nazofaryngeálnych výterov a 400 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 81 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 30 x adenovírus,
- 18 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- 8 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 6 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 6 x vírus chrípky A/H3,
- 6 x respiračný syncyciálny vírus,
- 5 x Mycoplasma pneumoniae,
- 3 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus
- 1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus
- a v jednom prípade vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2018

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 6. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 12 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U piatich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3

Záver:

Celoslovensky zaznamenávame epidemický výskyt ARO a CHPO.

Aktivita ARO aj CHPO v 6. k. t. 2018 stúpla takmer vo všetkých krajoch Slovenskej republiky s výnimkou Žilinského kraja, kde prišlo k miernemu poklesu ARO aj CHPO a v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný mierny pokles vo výskyte CHPO. Chorobnosť však stúpla vo všetkých vekových skupinách. Chorobnosť na CHPO je vo všetkých krajoch vysoko nad epidemickým prahom. V chrípkovej sezóne 2017/2018 v etiológii chrípky dominuje vírus chrípky B (75,5 %) nad vírusom chrípky A (24,5 %).

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky