Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Február 2018 14:58

chripkaV 5. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 86761 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 4 142/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 75,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 10 392,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 134 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 164). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (508) a pneumónie (462).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2018 hlásených 15 388 ochorení (chorobnosť 734,6/100 000), čo predstavuje 17,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 116,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných (116,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 5. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 258 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     152 materských škôl (34 v Košickom kraji, 27 v Trnavskom kraji, 23 v Nitrianskom kraji, 20 v Prešovskom kraji, 18 v Žilinskom kraji, 18 v Trenčianskom kraji, osem v Banskobystrickom a štyri v Bratislavskom kraji),

-     93 základných škôl (25 v Nitrianskom kraji, 19 v Prešovskom kraji, 19  v Košickom kraji, 12 v Trnavskom kraji deväť v Trenčianskom, štyri  v Banskobystrickom kraji, tri v Žilinskom kraji a dve v Bratislavskom kraji),

-     13 stredné školy (po tri v Nitrianskom, Košickom a Prešovskom kraji, dve v Trnavskom kraji a po jednej v Trenčianskom a Bratislavskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 69 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 51 pozitívnych. Z toho:

-     v šiestich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v 21 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v 17 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v troch prípadoch B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     v troch prípadoch adenovírus.

-     v jednom prípade M. pneumoniae.

 

            V 5. k. t. 2018 sa z celkového množstva 69 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 47 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 68,1 % vyšetrených vzoriek.   

 

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 782 vzoriek biologického materiálu (414 nazofaryngeálnych výterov a 368 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     7 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     4 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     12 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     6 x vírus chrípky A/H3

-     25 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     41 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     3 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus

-     30 x adenovírus,

-     6 x respiračný syncyciálny vírus a 

-     5 x Mycoplasma pneumoniae,

-     v jednom prípade vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2018

tab  

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 5. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 12 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U piatich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf2 Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3  

Záver:

 

Aktivita ARO aj CHPO v 5. k. t. 2018 stúpla vo všetkých krajoch Slovenskej republiky aj vo všetkých vekových skupinách. Chorobnosť na CHPO je vo všetkých krajoch nad epidemickým prahom.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky