Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 26 Január 2018 14:06

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 73 113 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 359/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 24,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 313,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 851 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 044). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (481) a pneumónie (326).

Ochorenia hlásilo 66 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 52 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2018 hlásených 10 506 ochorení (chorobnosť 339,0/100 000), čo predstavuje 14,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 57,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 až 14 ročných (1 019,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 144 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     74 materských škôl (23 v Nitrianskom kraji, 15 v Trnavskom kraji, 13 v Košickom kraji, 10 v Prešovskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, tri v Banskobystrickom  a Trenčianskom kraji),

-     66 základných škôl (21 v Nitrianskom kraji, 11 v Prešovskom kraji, 10  v Košickom kraji, deväť v Trnavskom kraji, šesť v Trenčianskom a  v Banskobystrickom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji),

-     štyri stredné školy.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 50 nazofaryngeálnych výterov a 15 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 21 pozitívnych. Z toho:

-     v 13 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v troch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v jednom prípade vírus chrípky A/H3,

-     v dvoch prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v dvoch prípadoch adenovírus.
 

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 692 vzoriek biologického materiálu (345 nazofaryngeálnych výterov a 347 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     7 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     4 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     6 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-     1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     6 x vírus chrípky A/H3

-     8 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     20 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus

-     27 x adenovírus,

-     6 x respiračný syncyciálny vírus a 

-     4 x Mycoplasma pneumoniae,

-     v jednom prípade vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2018

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 4. kalendárnom týždni 2018 bol hlásený jeden prípad SARI u 58 ročného muža z Trenčianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 12 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U piatich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky