Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 19 Január 2018 01:00

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 54 203 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 890/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 12,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 844,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 238 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (704). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (272) a pneumónie (262).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2018 hlásených 6 184 ochorení (chorobnosť 215,6/100 000), čo predstavuje 11,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 36,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných (602,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 3. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 18 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

- jedny jasle v Košickom kraji
- sedem materských škôl (dve v Banskobystrickom kraji, dve v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji),
- desať základných škôl (päť v Košickom kraji, tri v Nitrianskom kraji, jedna v Trenčianskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol v Žilinskom kraji vydaný zákaz návštev v zariadení pre seniorov v Bytči a v psychiatrickej liečebni v Sučanoch.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 23 nazofaryngeálnych výterov a 29 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo šesť pozitívnych. Z toho:

- v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,
- v dvoch prípadoch adenovírus,
- v jednom prípade vírus parachrípky.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 627 vzoriek biologického materiálu (295 nazofaryngeálnych výterov a 332 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 7 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 4 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 3 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like
- 1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 5 x vírus chrípky A/H3
- 6 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 7 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus
- 25 x adenovírus,
- 6 x respiračný syncyciálny vírus a
- 4 x Mycoplasma pneumoniae,
- v jednom prípade vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2018

tabulka

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 3. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený žiadny prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 11 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U piatich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- www.who.int

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky