Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Január 2018 14:04

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 46 373 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 684,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 29,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 365,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 048 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (528). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (262) a otitídy (258).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2018 hlásených 4 353 ochorení (chorobnosť 158,2/100 000), čo predstavuje 9,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 67,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (435,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 2. kalendárnom týždni 2018 hlásené v jednej materskej škole v Prešovskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 30 nazofaryngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo desať pozitívnych. V jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, v jednom prípade vírus chrípky A/H3, v dvoch prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like a v troch prípadoch adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 575 vzoriek biologického materiálu (272 nazofaryngeálnych výterov a 303 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          7 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          4 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          2 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          2 x vírus chrípky A/H3

-          6 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          5 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus

-          23 x adenovírus,

-          6 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          4 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2018
 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 2. kalendárnom týždni 2018 boli hlásené dva prípady SARI, ide o 64 ročného muža a 64 ročnú ženu z Nitrianskeho kraja.   

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 11 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U piatich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky