Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Január 2018 11:48

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 31 067 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 297,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 10,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 666,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 637 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (281). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (195) a otitídy (161).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2018 hlásených 2 265 ochorení (chorobnosť 94,6/100 000), čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 13,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (288,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 1. kalendárnom týždni 2018 hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 19 nazofaryngeálnych výterov a 10 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 519 vzoriek biologického materiálu (242 nazofaryngeálnych výterov a 277 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          3 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          1 x vírus chrípky A/H3

-          4 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          4 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus

-          20 x adenovírus,

-          6 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          4 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2018 

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 1. kalendárnom týždni 2018 nebol hlásený ani jeden prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu deväť prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U štyroch z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky