Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Sobota, 30 December 2017 12:09

chripkaV 52. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 23 503 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 173,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 34,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 591,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 625 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (312). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (178) a pneumónie (135).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni hlásených 2 193 ochorení (chorobnosť 109,5/100 000), čo predstavuje 9,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 29 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (387,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 52. kalendárnom týždni hlásené.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 16 nazofaryngeálnych výterov a 18 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne, z toho sa:

- v jednom prípade potvrdil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 490 vzoriek biologického materiálu (223 nazofaryngeálnych výterov a 267 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- 3 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 1 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like
- 1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 1 x vírus chrípky A/H3
- 4 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- 4 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus
- 17 x adenovírus,
- 6 x respiračný syncyciálny vírus a
- 4 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2017

tabulka01

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 52. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený ani jeden prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu deväť prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U štyroch z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky