Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v  Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 22 December 2017 12:34

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 46 599 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 801,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 1,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 551,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 139 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (581). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (349) a pneumónie (209).   

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni hlásených 3 988 ochorení (chorobnosť 154,2/100 000), čo predstavuje 8,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (486,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 51. kalendárnom týždni prerušený spolu v 39 zariadeniach, išlo o:

-           25 materských škôl (osem v Košickom kraji, štyri v Trnavskom kraji, po tri v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a  Prešovskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji),   

-           12 základných škôl (štyri v Nitrianskom kraji, tri v Banskobystrickom kraji, po dve v Žilinskom a v Prešovskom kraji, jedna v Košickom kraji) a

-           dve stredné školy (jedna v Trnavskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).   

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 22 nazofaryngeálnych výterov a 30 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 11 vzoriek pozitívnych, z toho sa:

-          v jednom prípade potvrdil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          v jednom prípade vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-          v troch prípadoch adenovírus,

-          v dvoch prípadoch respiračný syncyciálny vírus a 

-          v jednom prípade Mycoplaslma pneumoniae.    

 

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 456 vzoriek biologického materiálu (207 nazofaryngeálnych výterov a 249 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          5 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          3 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          1 x vírus chrípky A/H3

-          4 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          3 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus

-          17 x adenovírus,

-          6 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          4 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 51. kalendárnom týždni 2017

tab

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


 

V 51. kalendárnom týždni 2017 bol hlásený jeden prípad SARI u muža z Trenčianskeho kraja s laboratórne potvrdenou prítomnosťou vírusu chrípky B bez bližšej špecifikácie.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu deväť prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI. U štyroch z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v dvoch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.  

 

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .

 

 Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky