Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 15 December 2017 13:48

chripkaV 50. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 48 355 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 769,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 4,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 448,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 271 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (719). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (325) a pneumónie (227).   

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni hlásených 4 321 ochorení (chorobnosť 158,1/100 000), čo predstavuje 8,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 4,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (522,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 50. kalendárnom týždni prerušený spolu v 24 zariadeniach, išlo o:

-          14 materských škôl (sedem v Košickom kraji, dve v Prešovskom kraji, dve v Trenčianskom kraji, a po jednej materskej škole v Trnavskom kraji, Nitrianskom a v Banskobystrickom kraji),   

-          osem základných škôl (štyri v Košickom kraji, dve v Prešovskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji a jedna v Žilinskom kraji) a

-          dve stredné školy (jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).   

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 20 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo sedem vzoriek pozitívnych, vo všetkých siedmich prípadoch sa potvrdila prítomnosť adenovírusu.   

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 404 vzoriek biologického materiálu (185 nazofaryngeálnych výterov a 219 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          4 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          3 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          1 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          14 x adenovírus,

-          4 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          3 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2017

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

 

V 50. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený prípad SARI.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu osem prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky