Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 08 December 2017 15:21

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 46 523 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 686,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 1,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 240,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 158 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (650). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (335) a pneumónie (173).   

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni hlásených 4 187 ochorení (chorobnosť 151,8/100 000), čo predstavuje 9,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (495,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 49. kalendárnom týždni prerušený spolu v 12 zariadeniach, išlo o:

-          desať materských škôl (tri v Prešovskom kraji, dve v Nitrianskom kraji, dve v Košickom kraji a po jednej materskej škole v Trnavskom kraji, Banskobystrickom kraji a v Žilinskom kraji) a 

-          dve základné školy (jedna v Nitrianskom kraji a jedna v Žilinskom kraji). 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 37 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo päť vzoriek pozitívnych, potvrdený bol jeden prípad vírusu chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, jeden prípad vírusu A/H3, jeden prípad vírusu B bez bližšej špecifikácie, jeden prípad respiračného syncyciálneho vírusu a jeden prípad Mycoplasmy pneumoniae.  

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 363 vzoriek biologického materiálu (165 nazofaryngeálnych výterov a 198 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          4 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          3 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          1 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          7 x adenovírus,

-          4 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          3 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 49. kalendárnom týždni 2017

tab

 
Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 49. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený prípad SARI.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu osem prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018 

graf2
 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky