Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 24 November 2017 13:52

chripkaV 47. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 41 560 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 535,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 13,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 814,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 895 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (493). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (248) a pneumónie (154).   

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni hlásených 3 546 ochorení (chorobnosť 131/100 000), čo predstavuje 8,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 23,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (453,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 47. kalendárnom týždni prerušený v šiestich   materských školách (dve  v Prešovskom kraji a po jednej materskej škole v Trnavskom, v Nitrianskom, v Žilinskom a v Košickom kraji).  

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 22 nazofaryngeálnych výterov a 20 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri pozitívne, potvrdený bol v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade vírus chrípky A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus a v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 277 vzoriek biologického materiálu (119 nazofaryngeálnych výterov a 158 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          4 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-          3 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          7 x adenovírus,

-          3 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:  Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 47. kalendárnom týždni 2017

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 47. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu osem prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018
graf1 Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky