Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 November 2017 13:00

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 29 218 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 348,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 11,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 297,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 550 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (313). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (153) a pneumónie (84).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni hlásených 2 301 ochorení (chorobnosť 106,2/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 7,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (348,7/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 46. kalendárnom týždni prerušený v piatich  materských školách (dve  v Košickom kraji, dve v Prešovskom kraji a jedna v Trnavskom kraji) a dvoch základných školách (jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti Aktuálny výskyt.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 46. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 16 nazofaryngeálnych výterov a 23 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri pozitívne, potvrdený bol v jednom prípade vírus chrípky A/H1pdm09 a v troch prípadoch  adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 235 vzoriek biologického materiálu (97 nazofaryngeálnych výterov a 138 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          3 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          3 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          7 x adenovírus,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2017

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 46. kalendárnom týždni 2017 bol hlásený jeden prípad SARI u 36 ročného muža  z Trenčianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu osem prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky