Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 10 November 2017 12:42

chripkaV 45. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 40 751 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 519,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 11,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 763,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 771 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (380). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (259) a pneumónie (132).   

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni hlásených 3 086 ochorení (chorobnosť 115,0/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 3,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (367,0/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 45. kalendárnom týždni prerušený v štyroch materských školách (dve  v Košickom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Trnavskom kraji) a jednej základnej škole v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti Aktuálny výskyt.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 45. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 14 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna. Potvrdil sa vírus chrípky A/H1pdm09.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 196 vzoriek biologického materiálu (81 nazofaryngeálnych výterov a 115 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          3 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          2 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          1 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          4 x adenovírus,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2017 

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 45. kalendárnom týždni 2017 bol hlásený jeden prípad SARI u 68 ročnej ženy z Trenčianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu sedem prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP surveillance/en/.
 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

 graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky