Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Október 2017 13:22

chripkaV 43. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 42 493 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 571,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 975,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 874 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (407). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (265) a pneumónie (202).   

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni hlásených 3 568 ochorení (chorobnosť 131,9/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (398,1/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 43. kalendárnom týždni prerušený spolu v 15 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-          14 materských škôl (sedem v Košickom kraji, po dve v Trnavskom kraji, Žilinskom kraji, Prešovskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji) a

-          jednu základnú školu v Košickom kraji.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 16 nazofaryngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne, z toho:

-          v jednom prípade vírus chrípky A/H1pdm09 a

-          v jednom prípade adenovírus.

  

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 114 vzoriek biologického materiálu (40 nazofaryngeálnych výterov a 74 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-          2 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          3 x adenovírus,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

 

                      

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2017

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 43. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené štyri prípady SARI, u 65 ročného muža z Trenčianskeho kraja, 58 ročnej ženy z Bratislavského kraja, 31 ročnej ženy a 34 ročného muža zo Žilinského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu päť  prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky