Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Október 2017 13:11

chripkaV 42. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 41 796 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 606,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 042,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 888 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (407). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (275) a pneumónie (206).   

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni hlásených 3 379 ochorení (chorobnosť 129,9/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 10 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (373,5/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 42. kalendárnom týždni prerušený spolu v deviatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-          deväť materských škôl (jedna v Trnavskom kraji, tri v Prešovskom kraji, päť v Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 42. kalendárnom týždni vyšetrených osem nazofaryngeálnych výterov a 30 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna pozitívna, išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.  

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 sa v rámci pozitívnych vzoriek potvrdil:

-          2 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          2 x adenovírus,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2017

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 42. kalendárnom týždni 2017 bol v Slovenskej republike hlásený prvý prípad SARI v aktuálnej chrípkovej sezóne 2017/2018, ide o 60-ročného muža z Nitrianskeho kraja.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky