Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Október 2017 12:56

chripkaV 41. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 44 980 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 710/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,1 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 159,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 969 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (503). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (260) a pneumónie (206).   

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni hlásených 3 795 ochorení (chorobnosť 144,3/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 9,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (415,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 41. kalendárnom týždni prerušený spolu v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-          deväť materských škôl (tri v Trnavskom kraji, dve v Trenčianskom kraji, dve v Prešovskom kraji a dve v Košickom kraji), 

-          dve základné školy v Prešovskom kraji,

-          jedna stredná škola v Prešovskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41. kalendárnom týždni vyšetrených 12 nazofaryngeálnych výterov a 10 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebola ani jedna pozitívna.  Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 sa v rámci pozitívnych vzoriek potvrdil:

-          1 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          2 x adenovírus,

-          2 x respiračný syncyciálny vírus a 

-          2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2017

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

V 41. kalendárnom týždni 2017 nebol prípad SARI v Slovenskej republike hlásený.

 

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3
 
 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky