Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 06 Október 2017 14:11

chripkaV 40. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 47 309 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 765,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 161,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 855 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (467). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (263) a pneumónie (125).   

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni hlásených 4 283 ochorení (chorobnosť 159,8/100 000), čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 16,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (488,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 40. kalendárnom týždni prerušený spolu v štyroch  výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o materské školy (dve v Banskobystrickom kraji, jedna v Trnavskom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 40. kalendárnom týždni vyšetrené spolu 4 nazofaryngeálne výtery a 22 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych sedem vzoriek, potvrdil sa v nich 1 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, 2 x adenovírus, 2 x respiračný syncyciálny vírus a 2 x Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

 

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2017

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

Prípad SARI nebol v 40. kalendárnom týždni 2017 v Slovenskej republike hlásený.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky