Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13 Apríl 2017 11:45

chripkaV 15. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 26 630 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 167,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 3 496,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 460 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (215). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (180) a pneumónie (65).

Ochorenia hlásilo 52 % lekárov pre deti a dorast a 37 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 1 952 ochorení (chorobnosť 85,6/100 000), čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 20,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (276,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces v 15. kalendárnom týždni nebol prerušený v ani jednom kraji.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 25 nazofaryngeálnych výterov a 15 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek  bolo sedem vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v dvoch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-          v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-          v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-          v dvoch prípadoch respiračný syncyciálny vírus,

-          v jednom prípade adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 797 vzoriek biologického materiálu (1 142 nazofaryngeálnych výterov a 655 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-            167 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-            101 x vírusu chrípky A/H3,

-            39 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,

-            1 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-            22 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-            7 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-            16 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-            30 x adenovírus,

-            13 x respiračný syncyciálny vírus,

-            3 x M. pneumoniae,

-            1 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2017

tab

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

V 15. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený prípad SARI.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 31 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí.  U piatich  zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3, 1x A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus a 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).   


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 graf3

Záver
 

V Slovenskej republike v 15. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO o 17,5 %, chorobnosť na CHPO o 20,8 %. Chorobnosť na CHPO sa na celoslovenskej úrovni udržuje pod úrovňou epidemického prahu.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky