Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 07 Apríl 2017 14:25

V 14. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 38 160 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 415,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 4382,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 837 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (449). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (260) a pneumónie (128).

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených 2 914 ochorení (chorobnosť 108,1/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 1,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (372,0/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 14. kalendárnom týždni prerušený spolu v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo o:

- päť materských škôl (jedna v Košickom kraji, jedna v Nitrianskom kraji, jedna v Prešovskom, dve v Žilinskom kraji),
- jednu základnú školu v Prešovskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 34 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 10 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v štyroch prípadoch respiračný syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 757 vzoriek biologického materiálu (1 117 nazofaryngeálnych výterov a 640 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 167 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 101 x vírusu chrípky A/H3,
- 39 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- 2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,
- 1 x vírus chrípky A/H1pdm09,
- 20 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- 6 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- 15 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 29 x adenovírus,
- 11 x respiračný syncyciálny vírus,
- 3 x M. pneumoniae,
- 1 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 14. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 31 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí. U piatich zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3, 1x A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus a 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf03

Záver

V Slovenskej republike v 14. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO o 3,3 %, chorobnosť na CHPO o 1,7 %. Chorobnosť na CHPO sa na celoslovenskej úrovni udržuje pod úrovňou epidemického prahu.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky