Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 31 Marec 2017 13:01

chripkaV 13. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 39 464 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 463,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 4 684,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 888 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (457). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (275) a pneumónie (156).

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom  kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 2 965 ochorení (chorobnosť 110,0/100 000), čo predstavuje 7,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 9,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (356,1/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 13. kalendárnom týždni prerušený spolu v 16 výchovno-vzdelávacích zariadeniach, išlo o:

-          13 materských škôl (päť v Košickom kraji,  tri v Prešovskom kraji, dve v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji),

-          dve základné školy (jedna v Banskobystrickom kraji a jedna v Prešovskom kraji),

-          jednu strednú školu v Prešovskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 22 nazofaryngeálnych výterov a 13 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek  bolo 5 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v troch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-          v jednom prípade vírus chrípky A/H3,

-          v jednom prípade adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 699 vzoriek biologického materiálu (1 083 nazofaryngeálnych výterov a 616 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-            167 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-            101 x vírusu chrípky A/H3,

-            37 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,

-            1 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-            17 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-            6 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-            14 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-            29 x adenovírus,

-            7 x respiračný syncyciálny vírus,

-            3 x M. pneumoniae,

-            1 x vírus parachrípky (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2017

 tab

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-      www.flunewseurope.org,

-      http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/
Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-      http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

 

 

V 13. kalendárnom týždni 2017 bol hlásený jeden prípad SARI u 17 ročnej ženy zo Žilinského kraja.   

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 31 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí.  U piatich  zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3, 1x A/H3N2/ a 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).   

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 graf3

Záver

 

V Slovenskej republike v 13. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO o 1,6 %, chorobnosť na CHPO o 9,2 %. Chorobnosť na CHPO sa na celoslovenskej úrovni udržuje pod úrovňou epidemického prahu.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky