Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Marec 2017 14:04

V 12. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 40 895 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1487,0/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 4 536,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 878 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (438). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (278) a pneumónie (162).

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 3 331 ochorení (chorobnosť 121,1/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 1,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (391,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 12. kalendárnom týždni prerušený v štyroch materských školách (dve v Košickom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji a jedna v Žilinskom kraji) a v troch základných školách (dve v Prešovskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 43 nazofaryngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 10 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v štyroch prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v jednom prípade vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 664 vzoriek biologického materiálu (1 061 nazofaryngeálnych výterov a 603 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 167 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 100 x vírusu chrípky A/H3,
- 37 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- 2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,
- 1 x vírus chrípky A/H1/pdm09,
- 17 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- 6 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- 11 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 28 x adenovírus,
- 7 x respiračný syncyciálny vírus,
- 3 x M. pneumoniae,
- 1 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 12. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený žiadny prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 30 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí. U štyroch zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3/, 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3

 

Záver

V Slovenskej republike v 12. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO aj chorobnosť na CHPO len veľmi mierne. Chorobnosť na CHPO sa na celoslovenskej úrovni udržuje pod úrovňou epidemického prahu.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky