Výber č. 2/2017 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - odborný radca Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Marec 2017 00:00

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava vyhlasuje v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výber č. 2/2017

na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta

Funkcia: odborný radca

Miesto výkonu štátnej služby: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: zdravotníctvo

Organizačný útvar: odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Počet obsadzovaných miest: 1

Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby 2.19 Zdravotníctvo, v odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy v odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

Ostatné činnosti: Samostatné spracúvanie odborných stanovísk v oblasti hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a posudzovanie bezpečnosti rezíduí pesticídov v prípravkoch na ochranu rastlín; príprava návrhov stanovísk ÚVZSR v rámci hodnotenia bezpečnosti rezíduí pesticídov a príprava podkladov národných správ v rámci hodnotiaceho procesu Európskej komisie, kde SR plní zároveň úlohu spoluspravodajcu a hlavného spravodajcu určených účinných látok podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 686/2012.

Kvalifikačné predpoklady:

1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – prírodovedecká fakulta UK – odbor chémia, biológia
(toxikológia),
fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STÚ,
- jazykové znalosti – Aj
- počítačové znalosti – Internet (e-mail, www), Microsoft Excel, Microsoft Outlook,
Microsoft Powerpoint, Microsoft Word
- organizačné a komunikačné schopnosti,
- spoľahlivosť, flexibilita a zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh

Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie,
f) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
g) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
h) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
j) písomné čestné vyhlásenie, alebo doklad o dosiahnutej úrovni cudzieho jazyka,
k) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. za účelom výberu.

Prihlášky spolu s predpísanými dokladmi a označením čísla vyhlasovaného výberu zasielajte do 31. 3. 2017 na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Bratislava 17. 3. 2017

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky