Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Marec 2017 13:08

V 11. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 40 732 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 510,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 4 674,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 008 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (512). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (268) a pneumónie (228).

Ochorenia hlásilo 58 % lekárov pre deti a dorast a 45 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 3 326 ochorení (chorobnosť 123,3/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 16,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (432,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 11. kalendárnom týždni prerušený v troch materských školách (dve v Trnavskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji) a v jednej základnej škole (v Nitrianskom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 45 nazofaryngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (56) bolo 11 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v piatich prípadoch vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v piatich prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 607 vzoriek biologického materiálu (1018 nazofaryngeálnych výterov a 589 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 166 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 100 x vírusu chrípky A/H3,
- 36 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- 2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,
- 1 x vírus chrípky A/H1/pdm09,
- 15 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- 4 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- 7 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 28 x adenovírus,
- 7 x respiračný syncyciálny vírus,
- 3 x M. pneumoniae,
- 1 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 11. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený žiadny prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 30 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí. U štyroch zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3/, 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3

Záver

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na ARO v 11. kalendárnom týždni klesla vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Košického kraja.

Chorobnosť na CHPO klesla vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. Chorobnosť klesla pod úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch s výnimkou Žilinského kraja.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky