Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Marec 2017 15:06

V 10. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 45 303 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 611,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 4 830,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 075 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (539). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (235) a otitídy (301).

Ochorenia hlásilo 59 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni hlásených 4 154 ochorení (chorobnosť 147,8/100 000), čo predstavuje 9,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 24,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (466,7/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 10. kalendárnom týždni prerušený v dvoch materských školách (jedna v Nitrianskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 48 nazofaryngeálnych výterov a 25 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (73) bolo 18 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v 7 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,
- v 5 prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- v troch prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- v dvoch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 551 vzoriek biologického materiálu (973 nazofaryngeálnych výterov a 578 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 166 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,
- 100 x vírusu chrípky A/H3,
- 35 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- 2 x vírus chrípky A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – like,
- 1 x vírus chrípky A(H1)pdm09,
- 10 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- 4 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- 2 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 28 x adenovírus,
- 7 x respiračno-syncyciálny vírus,
- 3 x M. pneumoniae,
- 1 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 10. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený žiadny prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 30 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí. U štyroch zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A(H3), 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3

Záver

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na ARO v 10. kalendárnom týždni klesla vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja a Banskobystrického kraja.

Chorobnosť na CHPO klesla vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. V Banskobystrickom kraji, Košickom kraji, Nitrianskom kraji a Trenčianskom kraji klesla chorobnosť pod úroveň epidemického prahu.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky