Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 03 Marec 2017 13:29

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 50 554 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 822,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,5 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 175,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 296 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (637). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (341) a otitídy (318).

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 46 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni hlásených 5 423 ochorení (chorobnosť 195,5/100 000), čo predstavuje 10,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 18,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (609,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 9. kalendárnom týždni prerušený spolu v 24 zariadeniach, z toho bolo:

-          18 materských škôl (deväť v Košickom kraji, štyri v Prešovskom kraji, dve v Žilinskom kraji a v Banskobystrickom kraji a jedna v Trnavskom kraji),

-          6 základných škôl (päť v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 54 nazofaryngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (80) bolo 25 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v 10 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          v 5 prípadoch vírus chrípky A/H3,

-          v dvoch prípadoch A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – like,

-          v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          v jednom prípade vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-          v piatich prípadoch adenovírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 478 vzoriek biologického materiálu (925 nazofaryngeálnych výterov a 553 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-            159 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-            100 x vírusu chrípky A/H3,

-            30 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            2 x vírus chrípky A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – like,

-            1 x vírus chrípky A(H1)pdm09,

-            7 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-            4 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-            1 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-            28 x adenovírus,

-            5 x respiračno-syncyciálny vírus,

-            3 x M. pneumoniae,

-            1 x vírus parachrípky (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2017

tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/
Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

 

 

V 9. kalendárnom týždni 2017 bol hlásený jeden prípad SARI, u 79 ročného muža  z Trnavského kraja, ktorý skončil úmrtím.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 30 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí.  U štyroch zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A(H3), 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).   

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 graf3


Záver

 

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť na ARO v 9. kalendárnom týždni klesla vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Bratislavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Chorobnosť na CHPO klesla vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých krajoch s výnimkou Prešovského kraja. V Bratislavskom kraji, v Nitrianskom kraji a v Banskobystrickom kraji chorobnosť na CHPO dokonca klesla pod úroveň epidemického prahu.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky