Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Február 2017 13:50

chripkaV 8. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 58 411 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 035,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 013,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 323 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (708). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (321) a pneumónie (294).

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 6 903 ochorení (chorobnosť 240,6/100 000), čo predstavuje 11,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 25,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (686,6/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 8. kalendárnom týždni prerušený spolu v 40 zariadeniach, z toho bolo:

-          20 materských škôl (osem v Košickom kraji, šesť v Prešovskom kraji, štyri v Žilinskom kraji, jedna v  Nitrianskom kraji, jedna v Trnavskom kraji),

-          20 základných škôl (deväť v Prešovskom kraji, sedem v Košickom kraji, tri v Žilinskom kraji, jedna v Trenčianskom kraji).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 61 nazofaryngeálnych výterov a 41 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (102) bolo 25 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v 9 prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          v 8 prípadoch vírus chrípky A/H3,

-          v 6 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-          v jednom prípade respiračno-syncyciálny vírus.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 398 vzoriek biologického materiálu (871 nazofaryngeálnych výterov a 527 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-            149 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-            95 x vírusu chrípky A/H3,

-            29 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            1 x vírus chrípky A(H1)pdm09,

-            6 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-            3 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-            1 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-            23 x adenovírus,

-            5 x respiračno-syncyciálny vírus,

-            3 x M. pneumoniae,

-            1 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2017

tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

V 8. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené tri prípady SARI, u 42 ročnej ženy z Nitrianskeho kraja, u 45 ročnej ženy a 76 ročného muža z Košického kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 29 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených sedem úmrtí.  U štyroch zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A(H3), 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
graf3 
 

Záver

 

Chorobnosť na ARO a CHPO v 8. kalendárnom týždni 2017 v Slovenskej republike  klesla vo všetkých vekových skupinách.

V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom bol v 8. kalendárnom týždni zaznamenaný pokles chorobnosti na CHPO vo všetkým krajoch Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.  Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky