Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Február 2017 16:14

chripkaV 7. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 68 102 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 309,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 212,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 760 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (932). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (463) a pneumónie (365).

Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 50 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni hlásených 9 576 ochorení (chorobnosť 324,8/100 000), čo predstavuje 14,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 21,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (910,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 7. kalendárnom týždni prerušený spolu v 102 zariadeniach, z toho bolo:

-          52 materských škôl (14 v Košickom kraji, 13 v Prešovskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji, šesť v Žilinskom kraji, päť v Trenčianskom kraji,  štyri v Nitrianskom kraji, tri v Trnavskom kraji a jedna v Bratislavskom kraji),

-          48 základných škôl (16 v Prešovskom kraji, 13 v Košickom kraji, šesť v Trnavskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, štyri v Banskobystrickom kraji, tri  v Žilinskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji),

-          2 stredné školy (jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 86 nazofaryngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (112) bolo 31 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v 10 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus

-          v 10 prípadoch vírus chrípky A/H3,

-          v šiestich prípadoch vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          v troch prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          v dvoch prípadoch adenovírus.

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 296 vzoriek biologického materiálu (810 nazofaryngeálnych výterov a 486 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-            143 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-            87 x vírusu chrípky A/H3,

-            20 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            1 x vírus chrípky A(H1)pdm09,

-            6 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-            2 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-            1 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-            23 x adenovírus,

-            4 x respiračno-syncyciálny vírus,

-            3 x M. pneumoniae,

-            1 x vírus parachrípky (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 7. kalendárnom týždni 2017

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/
Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

V 7. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené štyri prípady SARI, u 73 ročnej ženy a 54 ročného muža z Nitrianskeho kraja, u 77 ročnej ženy a 81 ročnej ženy zo Žilinského kraja.   

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 26 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených šesť úmrtí. U štyroch zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A(H3), 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 graf3

Záver
 

Chorobnosť na ARO a CHPO v 7. kalendárnom týždni 2017 v Slovenskej republike  klesla vo všetkých krajoch aj vo všetkých vekových skupinách.  

Chorobnosť na CHPO naďalej presahuje úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky