Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Február 2017 15:28

V 6. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 84 910 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 678,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 752,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 986 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 021). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (490) a otitídy (475).

Ochorenia hlásilo 68 % lekárov pre deti a dorast a 53 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 13 087 ochorení (chorobnosť 412,9/100 000), čo predstavuje 15,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 21,3 % .

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (1 148,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 6. kalendárnom týždni prerušený spolu v 129 zariadeniach, z toho bolo:
- 71 materských škôl (19 v Košickom kraji, 15 v Prešovskom kraji, 13 v Trnavskom kraji, 9 v Nitrianskom kraji a 9 v Žilinskom kraji, 3 v Banskobystrickom kraji a 3 v Trenčianskom kraji),
- 52 základných škôl (18 v Košickom kraji, 14 v Prešovskom kraji, sedem v Trenčianskom kraji, štyri v Trnavskom kraji a štyri v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji a dve v Banskobystrickom kraji),
- 6 stredných škôl (dve v Prešovskom kraji, a po jednej škole v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji).

Vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení bol vydaný zákaz návštev v troch zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji. Naďalej trvá zákaz návštev v nemocniciach Prešovského kraja a Nitrianskeho kraja v okrese Levice.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 95 nazofaryngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (122) bolo 52 vzoriek pozitívnych, z toho:
- v 28 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,
- v 20 prípadoch vírus chrípky A/H3,
- v jednom prípade vírus chrípky A/H1pdm09,
- v jednom prípade vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus a
- v jednom prípade vírus parachrípky.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 184 vzoriek biologického materiálu (724 nazofaryngeálnych výterov a 460 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:
- 133 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,
- 77 vzoriek na vírusu chrípky A/H3,
- 14 vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09,
- v troch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v dvoch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- v jednom prípade sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 21 vzoriek na adenovírus,
- štyri vzorky na respiračno-syncyciálny vírus,
- tri vzorky na M. pneumoniae,
- v jednom prípade sa potvrdil vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 6. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených päť prípadov SARI, u 75 ročného muža zo Žilinského kraja, u 68 ročného muža a 65 ročného muža z Banskobystrického kraja, 58 ročného muža z Bratislavského kraja a 41 ročného muža z Trnavského kraja.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 22 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásené jedno úmrtie.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3

Záver

Chorobnosť na ARO a CHPO v 6. kalendárnom týždni 2017 v Slovenskej republike klesla vo všetkých vekových skupinách.

Chorobnosť na CHPO v súčasnosti naďalej presahuje úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch.

V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom bol v 6. kalendárnom týždni zaznamenaný pokles chorobnosti na CHPO v každom kraji Slovenskej republiky.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky