Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Január 2017 15:33

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 73 902 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 485,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 645,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 707 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (864). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (483) a otitídy (360).  

Ochorenia hlásilo 63 % lekárov pre deti a dorast a 51 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni hlásených 10 745 ochorení (chorobnosť 361,4/100 000), čo predstavuje 14,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 30,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (936/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 3. kalendárnom týždni prerušený spolu v 109 zariadeniach, z toho bolo:

-    43 materských škôl (10 v Trnavskom kraji, jedna v Trenčianskom kraji, sedem v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji, dve v Banskobystrickom kraji, 14 v Prešovskom kraji a osem v Košickom kraji),

-    64 základných škôl (11 v Trnavskom kraji, tri v Trenčianskom kraji, 16 v Nitrianskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, štyri v Banskobystrickom kraji, 15 v Prešovskom kraji, osem v Košickom kraji) a 

-          dve stredné školy (jedna v Banskobystrickom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

V troch nemocniciach a v jednej liečebni v Bratislavskom kraji bol riaditeľmi zdravotníckych zariadení vydaný zákaz návštev z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 88 nazofaryngeálnych výterov a 32 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek (120) bolo 48 vzoriek pozitívnych, z toho:

-          v 22 prípadoch vírus chrípky A/H3,

-          v 16 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          v siedmich prípadoch adenovírus a 

-          v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 832 vzoriek biologického materiálu (470 nazofaryngeálnych výterov a 362 dvojíc sér), z toho bolo pozitívnych:

-          59 vzoriek na vírus chrípky A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus,

-          26 vzoriek vírusu chrípky A/H3,

-            12 vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-            20 vzoriek na adenovírus,

-            tri vzorky na M. pneumoniae,

-            dve vzorky na respiračno-syncyciálny vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2017 

tab

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/

influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
 

V 3. kalendárnom týždni 2017 boli hlásené tri prípady SARI, u 73 ročného muža, 59 ročného muža a 83 ročnej ženy z Nitrianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 12 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
graf3


Záver
 

Aktivita  CHPO v 3. kalendárnom týždni 2017 stúpla vo všetkých vekových skupinách. Chorobnosť na CHPO v súčasnosti už presiahla úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky